Univerzitet „ Džon Nezbit“ Beograd

Fakultet za poslovne studije u Beogradu, raspisuje

K O N K U R S
Za zasnivanje radnog odnosa i izbor  jednog saradnika u nastavi za užu oblast Menadžment na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu.

Kandidati  treba da podnesu prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa i izbor saradnika propisanih odredbama člana 70. i 71. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 76/05, 97/2008,100/07-autentično tumačenje, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015 i 87/2016).

Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova je 8 dana od dana objavlјivanja konkursa.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti navedenih uslova podnose se Univerzitetu „ Džon Nezbit“  Beograd, Fakultet za poslovne studije, Bulevar maršala Tolbuhina 8,  Novi Beograd, sa naznakom “ Za konkurs”.

Objavljeno: 04.09.2017.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND
code and design: Ivapix

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU:      

Megatrend Univerzitet