Zajednički studijski program doktorskih studija ekonomskih nauka

Doktorske studije eknomskih nauka organizuju se u saradnji Fakulteta za poslovne studije i Geoekonomskog fakulteta, studije traju tri godine – šest semestara.
Obim studija: 180 ESPB.
Zvanje (stručni naziv): doktor nauka – ekonomske nauke.

Doktorske akademske studije na Fakultetu za poslovne studije organizuju se u saradnji sa Geoekonomskim fakultetom Megatrend Univerziteta .
Po uspešnom završetku doktorskih studija, kandidati stiču sledeće predmetno specifične kompetencije:

 • potpuno poznaju opšte i poslovne ekonomske discipline kao što su: ekonomska analiza, statistički i ekonometrijski metodi, održivi razvoj, međunarodna ekonomija, monetarne i javne finansije, marketing, poslovno odlučivanje i menadžment, i druga komplementarna znanja;
 • poseduju sposobnost da navedena znanja koriste u rešavanju problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka;
 • u navedenim užim oblastima potpuno vladaju upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija;
 • teorijski i metodološki su osposobljeni da prate i primenjuju savremena dostignuća u struci;
 • povezuju znanja iz različitih oblasti savladanih u ovom programu i tako ih primenjuju;
 • neprekidno usvajaju i razvijaju veštine i spretnosti u upotrebi znanja u području opšte i poslovne ekonomije.

Fakultet za kulturu i medije

Struktura programa doktorskih studija Fakulteta za kulturu i medije koncipirana je tako da obuhvati sve značajne oblasti kulturoloških nauka, komunikologije i nauke o medijima kako bi kandidatima bio omogućen najširi izbor u skladu s ličnim preferencijama. Planirano je da se program realizuje tripartitnim metodološko-nastavnim sistemom (predavanja, vežbe i istraživački projekti). Glavne tematske oblasti proučavanja mediologije, kulture i komunikologije upotpunjene su oblastima sociologije, politikologije, istorije i filozofije, kako radi proširenja obrazovanja kandidata tako još više radi unapređenja teorijske misli i istaživačkih postupaka s kojima će se kandidati tokom studija upoznavati i koje će praktično primenjivati. Široka teorijsko-analitička platforma i metodološka obuka realizuje se upoznavanjem osnovnih teoijskih koncepata i proučavanjem odabranih oblasti, kao i primenom stečenih znanja u istraživačkim radovima i završnom radu.

U okviru trogodišnjeg programa prva tri semestra obuhvataju predavanja dok su naredna tri posvećena istraživačkom projektu i izradi teze. Student profiliše sopstvena interesovanja polazeći od upoznavanja sa širokom teorijskom platformom i analitičkim metodama pristupa komunikologiji, medijima i kulturi – glavni i zajednički/obavezni predmeti – da bi sistemom izbornih kurseva i konačno odabirom istraživačkog projekta i proizilazeće teme doktorske teze specifikovao najužu oblast interesovanja.

Svrha doktorskih studija je u zaokruživanju obrazovnog procesa u specifičnoj oblasti nauka o medijima, kulturi i komunikaciji, utoliko što se kandidatima nude produbljenija saznanja i savremene metode kojima se oni usmeravaju u pravcu usavršavanja sposobnosti za samostalan naučni rad. U tom cilju je izvršen izbor predmeta čije je poznavanje neophodno za kandidate namerne da se problemima medija, kulture i komunikacije bave na naučnoistraživački način. Program je koncipiran u evidentnoj interdisciplinarnoj umreženosti na rasponu od filozofije jezika, sociologije, istorije i politikologije, do mediologije, kulturologije i komunikologije, što znači dve stvari: da njegovo pohađanje traži odgovarajuću pripremu iz ovih oblasti, i drugo, da svojom realizacijom osposobljava kandidate za interdisciplinarni rad.
Društvena važnost i svrsishodnost programa je da obezbedi akademsko obrazovanje najvišeg stepena i stvori kompetentne naučnoistraživačke i pedagoške kadrove u domenu nauka o medijima i komunikaciji i medijima kao i za oblast stvaranja strategija razvoja u kulturi odnosno strategije obrazovanja i naučnog razvoja ovih oblasti.

Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost

Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost akreditovan je za izvođenje sudijskog programa doktorskih akademskih studija – “Pravo, javna uprava i bezbednost, Uverenjem Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova, broj: 612-00-02669/2013-04 od 23.05.2014. godine, kao i za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti, aktom Nacionalnog saveta za nauku i tehnološki razvoj broj: 660-01-00069/12-17, od 17.10.2013. godine.
Doktorske akademske studije traju tri godine, šest semestara i imaju 180 ESPB bodova. Završetkom doktorskih studija student stiče naučni naziv „Doktor nauka – pravne nauke“. Doktorske akademske studije može da upiše lice koje ima završene osnovne akademske i master akademske studije prava ili studije poslovno-pravnog, političko-pravnog, bezbednosno-pravnog i drugih srodnih usmerenja iz polja društvenohumanističkih nauka sa najmanje 300 ESPB, sa prosečnom ocenom sa osnovnih studija ne manjom od 8 (osam) i sa znanjem jednog stranog jezika u stepenu koji mu omogućava da koristi inostranu literature na tom jeziku.

Svrha studijskog programa doktorskih akademskih studija na fakultetu za pravo, javnu upravu i bezbednost jeste razvoj nauka prava, javne uprave i bezbednosti, posebno kritičkog mišljenja unutar ovih nauka i obrazovanje kadrova osposobljenih da samostalno vode originalna naučno-teorijska i empirijska istraživanja, te da usavršavaju postojeće i razvoju nove naučne metode, tehnike, postupake i procedure koje će doprinti kreiranju „društva znanja“ i u okviru toga, razvoju pravnog sistema, javne uprave i sitema bezbednosti savremene srpske države u budućnosti.
Studijski program doktorskih akademskih studija obuhvata dva obavezna predmeta: Metodi NIR-a i Teorija države i prava, po 10 ESPB, koji se izučavaju u prvom i drugom semestru studija i tri izborna predmeta iz izbornog područja i uže naučne oblasti iz koje je izabrani predmet doktorske disertacije, koji se izučavaju u trećem i četvrtom semestru studija i nose po 8 ESPB bodova. Naučnoistraživački rad na doktorskim akademskim studijama, pored obaveznih i izbornih predmeta, obuhvata:
a) u prvoj godini studija: jedan seminarski rad sa 6 ESPB bodova i izradu nacrta naučne zamisli projekta doktorske disertacije koja nosi 10 ESPB bodova;
b) u drugoj godini studija: samostalni studijski istraživački rad koji rezultira izradom i publikovanjem dva naučna članka u referentnim časopisima sa liste ministarstva zaduženog za nauku, sa po 2 ESPB boda, izradu dva naučna rada sa učešćem na naučnom skupu nacionalnog i međunarodnog značaja, takođe, sa po 2 ESPB boda i pripremu i odbranu projekta doktorske disertacije, koja nosi 4 ESPB boda;
v) u trećoj godini studija: studijsko-istraživački rad na izradi doktorske disertacije sa jednim referisanjem o napretku istraživanja u toku petog semastra studija, koji nosi 20 ESPB bodova, samostalni istraživački rad na izradi doktorske disertacije u šestom semestru koji nosi 12 ESPB bodova, izradu i javnu odbranu doktorske disertacije koja nosi 20 ESPB bodova. Javno odbranjena disertacija predstavlja originalno i samostalno naučno delo i krunu naučno-istraivačkog rada studenta na doktorskim akademskim studijama.

DSC_123843

 

Doktorske akademske studije realizuju se na:

 • Fakultetu za poslovne studije
 • Geoekonomski fakultet (Fakultet za međunarodnu ekonomiju)
 • Fakultetu za kulturu i medije
 • Fakultetu za pravo, javnu upravu i bezbednost
 • Fakultetu za umetnost i dizajn
 • Fakultet za kompjuterske nauke
 • Fakultetu za menadžment u Zaječaru
 • Fakultetu za biofarming u Bačkoj Topoli

Kontakt informacije

mzimonjic@naisbitt.edu.rs
edejanovski@naisbitt.edu.rs
+381 (11) 2203023
+381 (11)2203090

Fakultet za biofarming

Ciljevi ovog studijskog programa su:

 • obrazovanje i osposobljavanje studenata za naučno-istraživački rad u naučnoj oblasti biofarming (biotehničke nauke); sticanje neophodnih znanja i sistematsko razumevanje biološki održivog razvoja poljoprivrede; proizvodnje hrane visokog kvaliteta (visoke nutritivne vrednosti); razvoj održive poljoprivrede uz očuvanje ekosistema, održavanje i povećanje plodnosti zemljišta;
 • usmeravanje studija ka sticanju znanja i veština potrebnih za profitabilnu poljoprivrednu proizvodnju korišćenjem obnovljivih prirodnih resursa uz zaštitu životne sredine, očuvanje ruralnih područja i kulturnog nasleđa;
 • razvijanje koncepta obrazovanja koji nudi kompletnog stručnjaka, spremnog na sve izazove u poljoprivredi novog vremena, uz istovremeno stvaranje uslova za sticanje uskospecijalističkih znanja kakva su potrebna za konkurentnu poljoprivrednu proizvodnju.

Doktorske akademske studije Biofarming na Fakultetu za biofarming traju tri godine, šest semestara.

Zvanje (naučni naziv): doktor nauka – biotehničke nauke.

Fakultet za umetnost i dizajn

DOKTORSKE UMETNIČKE STUDIJE su studijski program koji pripada obrazovno-umetničkom polju studija i sadrži sve elemente utvrđene zakonom. Studije su trogodišnje, traju 6 semestara (semestar 15 nedelja = 30 ESPB).

Studije se smatraju završenim kada student ostvari najmanje 180 ESPB i ispuni sve obaveze propisane studijskim programom, uradi završni rad – doktorski umetnički projekat i odbrani ga pred komisijom. Akademski, naučni i stručni naziv koji se stiče završetkom studija je Doktor umetnosti (skraćenica je Dr um.). U zavisnosti od izabranog modula, odnosno izbornog područja programa (Slikarstvo, Video umetnost ili Scenski dizajn), u skladu sa listom Nacionalnog saveta, ovo zvanje može biti specifikovano kao:

– Doktor umetnosti – Likovne umetnosti.

Uslovi za upis na studijski program su:

 • završene akademske diplomske studije u polju umetnost (300 ESPB) ili srodni programi uz izvršenu ekvivalenciju programa i zvanja;
 • opšta prosečna ocena ostvarena na diplomskim studijama, ne manja od 8,5;
 • ocene ne manje od 9 na diplomskom/završnom ispitu;
 • položen prijemni ispit, uz odgovarajuće mesto na rang listi.

Kriterijumi za rangiranje kandidata jesu: postignut uspeh u prethodnom obrazovanju i na prijemnom ispitu, kao i vrednovanje priloženih umetničkih radova.

Upis na doktorske umetničke studije, prelazak sa srodnih programa, opterećenje studenata, ocenjivanje, način biranja predmeta iz drugih studijskih programa, izbora mentora, procedure prijave i odbrane umetničkog doktorata i druge procedure i pravila važna za funkcionisanje studija, detaljno je regulisano opštim aktima Fakulteta. Nastava se izvodi na Fakultetu za umetnost i dizajn, pod vođstvom mentora i profesora teorijske nastave.

Studije trećeg stepena na Fakultetu za umetnost i dizajn Megatrend Univerziteta u Beogradu imaju svoje opravdanje u činjenici da se prvi put stvaraju uslovi za kreaciju jednog likovnog dela kao rezultata istraživačkog principa u nastavi.

Svrha studijskog programa doktorskih studija je u primeni maksimalnih znanja i veština saznajno- kreativnih procesa i njihovom izrazu u umetničkom, doktorskom, radu. Mentor je dužan da doktorantu pruži visoku samostalnost u izradi završnog rada zbog projektovanog budućeg rada. Visoka kompleksnost izraza i sadržaja, kao i estetski domet završnog umetničkog projekta su odraz primene pomenutih znanja i veština i garancija kompetentnosti i kvaliteta doktorskih studija i same institucije.

Istraživački princip koji se sastoji od eksperimenta, zapažanja i analize, organizovaće se u cilju otkrivanja vlastite umetničke poetike, kao i za formulaciju ličnog stava prema umetnosti. To je mesto na kojem student razvija svoje tehničke i intelektualne veštine kao i posebnost u kontekstu zahteva savremenih tokova umetnosti.

Studenti na poslediplomskim doktorskim studijama stiču sposobnost kreativnog eksperimenta i iznalaženja autorskih rešenja, pri čemu podstiču vlastitu imaginaciju kod stvaranja namenskih fluidnih veza između teorijskih i praktičnih komponenti svog rada.

Utemeljenje na kompetetivnim umetničkim istraživanjima: Umetnost je forma društvene interakcije i ispitivanja. Koliko je upravljena razumevanju drugih, toliko nastoji i proniknuti u vlastitu genezu. Iako je savremena umetnost funkcionalno autonomna i kao takva udaljena od svih drugih delatnosti, rad i ličnost umetnika kao katalizatora i posrednika opštih promena, neophodna je za celovitu i reprezentativnu sliku društva.

Fakultet za kompjuterske nauke

Naziv studijskog programa: Računarske nauke

Naziv ustanove sa kojom se organizuje zajednički studijski program (ako u realizaciji učestvuje više ustanova): Univerza na Primorskem,Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Koper, Slovenija

Obrazovno-naučno/obrazovno-umetničko polje: Prirodno-matematičke nauke

Naučna ili umetnička oblast: Računarske nauke

Obim studija izražen ESPB bodovima: 180

Naziv diplome: Doktor nauka – računarske nauke

Dužina studija: 3 godine (6 semestara)

Sa Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Koper, Slovenija, sa EU akreditovanim programom doktorskih studija organizuje se ovaj zajednički doktorski program. Kao gostujući profesori angažovani su vodeći svetski naučnici prof. Yang i prof. Gandomi tako da svi ovi resursi garantuju svetske standarde i kvalitet.