FMZ Doktorske studije

Svrha studijskog programa doktorskih studija Ekonomija i menadžment prirodnih resursa Fakulteta za menadžment Zaječar je usklađena sa misijom i cilјevima Fakulteta.
Svrha studijskog programa je da, pre svega, doprinese dalјem razvoju naučnih oblasti ekonomije i menadžmenta, i to posebno u delu koji se odnosi na prirodne resurse i održivi razvoj, iz kojih se organizuje studijski program i za koje je Fakultet matičan.
Istovremeno, svrha studijskog programa je da doprinese osposoblјavanju studenata za samostalna i originalna naučna istraživanja fenomena i problema vezanih za prirodne resurse (obnovlјive i neobnovlјive) i to prevashodno sa ekonomskog stanovišta.
Takođe, svrha studijskog programa je da podrži razvoj kritičkog mišlјenja studenata, i da ih, kroz produblјivanje i obogaćivanje njihovih ukupnih teorijskih, metodoloških i aplikativnih znanja, osposobi za kritičku evaluaciju naučnih istraživanja drugih, i za kritičko komplementarno korišćenje naučnih znanja i instrumenata u procesima naučno argumentovanih i praktično validnih istraživanja.

Cilјevi studijskog programa doktorskih studija Ekonomija i menadžment prirodnih resursa Fakulteta za menadžment Zaječar su u skladu sa osnovnim cilјevima i zadacima Fakulteta. Izvedeni iz opredelјene svrhe studijskog programa doktorskih studija Fakulteta. Treba napomenuti da je ovaj program DS inovativan i jedinstven po svom opredelјenju (prirodni resursi) i kurikulumu, slobodno možemo reći, na prostoru jugoistočne Evrope. Ovaj program pored osnovne i preovladavajuće naučne dimenzije poseduje i profesionalnu dimenziju koja se ogleda u razvoju karijere putem unapređenja profesionalnih veština, koje će studentima-doktorantima biti od koristi u njihovom dalјem radu i životu. Fakultet je uvažavajući preporuke EU kroz Tempus projekat RODOS i na bazi rezultata istraživanja Privredne komore Srbije o nedostajućim znanjima i veštinama zaposlenih iz 2012. godine, ugradio određene prenosive veštine u svoj program, koje će doktoranti pohađati putem seminara i na bazi toga dobiti određeni broj ESPB i sertifikat kao dokaz o položenim veštinama.

3 godine (6 semestara), 180 ESPB,  Zvanje: Doktor nauka – ekonomske nauke