FMZ Osnovne akademske studije biznisa i menadžmenta

Struktura i sadržaj osnovnih akademskih studija menadžmenta su u skla-du sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije,  Standardima i Preporu-kama i dopunskim uputstvima za pripremu dokumentacije za akreditaciju.

Ciljevi studijskog programa: Osnovni cilj ovog programa je da studente uvede u široki spektar teorijskih i praktičnih principa biznisa i menadžmenta. Studenti će moći da shvate ključne funkcije menadžmenta, a imaće i mogućnosti da primene osnovne menadžerske veštine poput rešavanja problema, timskog rada, komuniciranja, odlučivanja u uslovima neizvesnosti i kriza itd. Studijski program sadrži i bihevioristički pristup, koji posebno naglašava kvalitativne aspekte menadžmenta. Poseban cilj ovog studijskog programa je sticanje znanja iz biheviorističkih i menadžersko ekspertskih disciplina koje daju mogućnost studentima da uz upotrebu savremenih informacionih tehnologija i ekspertskog znanja iskažu razumevanje ekonomskih i društvenih odnosa na relaciji kompanija – okruženje.

Ishod procesa učenja: Savladavanjem studijskog programa osnovnih akademskih studija Biznis i menadžment student stiče opšte sposobnosti za analizu, sintezu i predviđanje mogućih rešenja poslovnih problema sa odgovarajućim posledicama. Ove sposobnosti daju kompetencije diplomiranim menadžerima na studijskom programu Biznisa i menadžmenta da sagledavaju potrebe kompanija kako kroz kratkoročno tako i kroz dugoročno (strategijsko) planiranje razvoja, kao i rešavanje svakodnevnih praktičnih problema i vođenja procesa u realnom vremenu, donošenje odluka različitim metodama odlučivanja u uslovima neizvesnosti kao i vođenje kompleksnih projekata na principima projekt menadžmenta kroz projektovanje, organizovanje i kontrole proizvodnih procesa. Pored prethodno navedenog, student stiče odličnu osnovu za nastavak studija na master akademskim studijama biznisa, menadžmenta ili ekonomije.

Stručni naziv: Završetkom osnovnih akademskih studija – biznis i menadžment, stiče se stručni naziv: diplomirani menadžer

Uslovi za upis na studijski program: predviđeno je polaganje prijemnog ispita iz dva predmeta od ponuđenih četiri – informatika, matematika, preduzetništvo i ekonomika poslovanja