FPEV Osnovne akademske studije Međunarodna poslovna ekonomija

Studijski program Međunarodna poslovna ekonomija je oblik visokog obrazovanja koji nudi primenljiva ekonomska znanja i veštine u praksi međunarodnih i domaćih preduzeća. Program predstavlja odgovor na dinamične promene u međunarodnom poslovnom okruženju, na potrebe za novim kompetencijama, znanjima, ali i veštinama koja se od ekonomista očekuju od strane preduzeća, privrede i državnih institucija. Program je zasnovan na dosadašnjim tokovima razvoja ekonomske nauke i struke kako u međunarodnim tako i domaćim okvirima. Kao takav, doprinosi daljem razvoju ekonomske nauke i struke i jačanju veze obrazovanja i privrede, nauke i prakse između Republike Srbije i ostalih zemalja sveta.

Program ima za misiju da odgovori na rastuće izazove globalizacije i finansijske integracije. Ekonomija Srbije iz dana u dan sve više postaje deo globalne ekonomije, kako sa stanovišta međunarodne trgovine, tako i sa stanovišta međunarodnih poslovnih odnosa. Na mikro i makro nivou, u sektoru privrede i međunarodnim organizacijama, potrebni su ljudski resursi koji će na adekvatan način moći da odgovore na nove izazove međunarodne ekonomije i poslovanja.

Ciljevi studijskog programa omogućavaju da se kroz kvalitetan naučno-obrazovni proces i uz kvalitetan i kompetentan naučno-nastavni kadar pruže studentima osnovna i specifična znanja koja će im omogućiti da, nakon završenih osnovnih studija, ostvare svoje pojedinačne ciljeve i, istovremeno, otvore vrata za dalji proces naučnog i stručnog usavršavanja u skladu sa Bolonjskim procesom.

Stručni naziv: diplomirani ekonomista
Broj ESPB: 240