KONKURS

Međunarodna doktorska škola Univerziteta „Džon Nezbit“, u partnerstvu sa  Univerzitetom „Primorska“ (Kopar, Slovenija) i Mediteranskim slobodnim univerzitetom „LUM“ (Bari, Italija),

RASPISUJE KONKURS ZA UPIS PRVE GENERACIJE STUDENATA NA DOKTORSKE STUDIJE
u akademskoj 2016/17.

U skladu sa evropskim tokovima i standardima razvoja u visokom obrazovanju, Univerzitet „Džon Nezbit“ koncipirao je inovativne doktorske studije koje treba da usmere i osposobe doktorande da kritički i autonomno misle i deluju, da svojim istraživanjem dostignu nove granice saznanja, ali i da preuzmu odgovornost kako za tehnološki, tako i za ukupni ekonomski i socijalni razvoj zajednice.

Doktorske studije, za razliku od postojećih programa, između ostalog, predviđaju: kontinuirano mentorstvo, uključivanje studenata u naučnoistraživačke projekte, mobilnost studenata i profesora, jačanje istraživačkih kapaciteta i izvrsnosti. Studentima će biti dostupno obavljanje stručne prakse u institucijama u zemlji i inostranstvu po rasporedu koji utvrdi rukovodilac Doktorske škole i mentor. Stručna praksa obezbeđuje saradnju sa privrednim, poslovnim, javnim sektorom i slobodnim zonama, i obavlja se sa ciljem da se studenti osposobe za praktičan rad, ali i kao mogućnost za povezivanje i primenu naučnih dostignuća u privredi, kroz učešće doktoranada u istraživačkim projektima u saradnji i za potrebe privrede.

Rukovodeći se redefinisanom strategijom obrazovanja u EU, Doktorska škola obezbeđuje studentima treninge za sticanje posebnih veština: sposobnost za adaptaciju na stalne promene i prilagođavanje realnim potrebama konkretnih poslova, kao i upoznavanje i povezivanje sa privrednim subjektima.

Prednost Doktorske škole je dinamičan razvoj kvaliteta razmišljanja, naučnog istraživanja i učenja, za razliku od klasične edukacije. Naši i renomirani inostrani profesori pomoći će studentima da razviju svoje ideje u inspirativnom okruženju koje obogaćuje istraživački duh, kreativnost, naučnu potragu za novim rešenjima i sposobnosti za samostalan, multidiscipliniran rad. Kontinuirano mentorstvo doprinosi kvalitetu svih faza u sticanju doktorske titule.

Doktorska škola je pravi izbor za one koji žele da postanu prepoznatljivi lideri u oblasti znanja i poslovanja! Poseban zadatak Doktorske škole je i priprema studenata za ulazak na tržište rada.

Po završetku studija očekuje se da će doktori nauka:

 • ovladati sveobuhvatnim znanjem u svojoj oblasti;
 • poznavati i uspešno primenjivati najsavremenije naučne metode;
 • moći samostalno da pišu naučne i stručne radove;
 • razviti interdisciplinarne sposobnosti;
 • ovladati prenosivim veštinama;
 • razumeti potrebe tržišta;
 • biti spremni da odgovore na akademske i privredne izazove i
 • pristupiti međunarodnim naučnim i akademskim tokovima saradnje.

Studijski programi Međunarodne doktorske škole:

I Naziv studijskog programa:Doktorske studije ekonomskih nauka
Naučni naziv: Doktor nauka – ekonomske nauke
Obim studija: 180 ESPB
Trajanje studija: tri godine (šest semestara)

II Naziv studijskog programa:Doktorske studije računarskih nauka
Naučni naziv: Doktor nauka – računarske nauke
Obim studija: 180 ESPB
Trajanje studija: tri godine (šest semestara)

Studijski programi obuhvaćeni programom Doktorske škole su akreditovani.

Doktorska škola ima zadatak da objedini naučne, nastavne i istraživačke resurse i posebno unapredi obrazovnu i istraživačku delatnost u oblasti ekonomije i računarskih nauka.

Srodne oblasti za ekonomiju, kojima se stiče pravo upisa na zajedničke doktorske studije, jesu: menadžment, finansije, međunarodna ekonomija i marketing. Srodna oblast studijskom programu računarske nauke jeste matematika.

Student se upisuje na odgovarajući fakultet po objavljivanju konačne rang-liste.

Nastava iz svih predmeta izvodi se na srpskom i/ili engleskom jeziku.

Predviđena je mogućnost da student realizuje deo studijskog programa u partnerskoj visokoškolskoj ustanovi.

Doktorska škola za realizovan program treninga izdaje sertifikat koji čini deo Dodatka diplomi.

 Uslovi upisa:

 • Kandidati koji su završili akademske studije u oblasti ekonomije, odnosno računarskih nauka sa 300 ESPB i prosečnom ocenom od najmanje 8 (osam) upisuju se bez prijemnog ispita.
 • Kandidati koji su završili studije srodne navedenim naučnim oblastima sa prosečnom ocenom od najmanje 8 (osam), polažu prijemni ispit.
 • Znanje engleskog jezika na nivou koji omogućuje da student sluša nastavu i služi se naučnom literaturom.

 Dokumenta potrebna za upis:

 • overena fotokopija diplome studija I i II stepena
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • dve fotografije za indeks
 • biografija
 • motivaciono pismo
 • dokaz o znanju engleskog jezika

Kontakt: Odeljenje za doktorske studije

Marijana Zimonjić
+381 (11) 220 30 23
mzimonjic@naisbitt.edu.rs
Bulevar Maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd