Prvi kolokvijum iz predmeta Teorija umetnosti, biće održan u petak, 05.04.2019. godine sa početkom u 11:00 sati, u učionici S1. Na kolokvijumu se od studenata/studentkinja očekuje da u formi kraćeg eseja (približno na 1-1,5 str.) daju prikaz sadržaja obuhvaćenog pitanjem. Vreme za rad na testu je 50 minuta.

Lekcije obuhvaćene prvim kolokvijumom:

  • Izmena paradigme

  • Boja u impresionizmu i neoimpresionizmu

  • Teorija boje (fizička svojstva, harmonija, kontrast)

  • Razumevanje kompozicije u slikarstvu rane moderne

  • Elementi kompozicije

  • Kompozicijska načela

  • Razumevanje prostora u slikarstvu rane moderne

  • Vreme u likovnom delu