Studenti koji su kroz vanispitne aktivnosti i kolokvijume ostvarili dovoljan broj bodova za prolaz iz predmeta LJudska prava, po Bolonjskom programu, u letnjem semestru 2018/2019:
1.Zlatanov Bojan 80
2.Bijelić Slađana 80
3.Popović Ana 80
4.Filipović LJiljana 80
5.Žikić Aleksandra 80
6.Kilibarda Lidija 80
7.Jovančević Marko 80
8.Filipović LJiljana 70
9.Jovanović Ivan 70
10.Petrić Branislav 70
11.Ana Klještan 70
12.Malenčić Jovana 70
13.Vinka Knežević 70
14.Đokić Marta 60
Navedeni studenti (1-14) mogu da upišu ocenu prema osvojenim bodovima. Ukoliko žele da višu ocenu, spremaju i produbljeno izlažu 1 (jednu) oblast, po sopstvenom izboru.
Ostali studenti, koji nemaju uslove za ocenu po Bolonjskom programu, odgovaraju na dva pitanja. Ukoliko žele višu ocenu, odgovaraju na jedno pitanje iz opšteg dela i produbljeno izlažu 1 (jednu) oblast, po sopstvenom izboru.