1.Andjela Vukadinovic - 9 (devet)
2.Tamara Jovanovic    - 9 (devet)
3.Ana Zorkic          - 9 (devet)
4.Matija Sindik       - 9 (devet).

Na usmeni deo ispita iz predmeta Principi leta koji ce biti odrzan
16.09.2019.godine od 14 sati , kabinet 38, pozivaju se sledeci studenti:

1. Milos Simovic

Ostali studenti nisu zadovoljili na pismenom delu ispita.