Zakazuje se I Kolokvijum iz predmeta Upravno pravo za ponedeljak 04. novembar sa početkom u 16,oo sati. Rezervni termin i popravni I Kolokvijuma zakazuju se za ponedeljak 11. novembar sa početkom u 16,oo sati. Test će obuhvatiti 10 pitanja sa liste okvirnih pitanja.

OKVIRNA PITANJA ZA
1. KOLOKVIJUM

1.Kako se definiše upravno pravo?
2.Koji su zadaci upravnog prava?
3.Koje metode koristi upravno pravo?
4.Šta je predmet upravnog prava?
5.Sa kojim srodnim granama prava Upravno pravo ima dodirnih tačaka?
6.Kako se određuje pojam uprave?
7.Kako se definiše uprvnopravni odnos?
8.Kako nastaje upravnopravni odnos?
9.Šta reguliše upravnopravna norma?
10.Kakva je podela upravnopravnih normi?
11.Koji su izvori uprvnog prava?
12.Koji su zadaci upravnog prava?
13.Kakva je organizaciona struktura državne uprave?
14.Koji organi čine javnu upravu?
15.Šta obuhvata pozitivnopravna definicija uprave?
16.Koji su poslovi državne uprave?
17.Legalitet i legitimitet upravnog delovanja?
18.Koji su osnovni instituti upravnopravnog odnosa?
19.Koje su osnovne karakteristike upravnopravne norme? (nabrojati 3 najznačajnije)
20.Kako se dele dispozitivne upravnopravne norme?
21.Šta obuhvata delatnost upravljanja? (nabrojati 3 najvažnije delatnosti)
22.Šta karakteriše poslove javnog upravljanja?
23.Koji su najvažniji poslovi državne uprave? (nabrojati najmanje 3 poslova)
24.Koja su obeležja upravnog rada?
25.Koja su tri elementa uprvne organizacije?
26.Šta, po definiciji, obuhvata centralizacije upravne vlasti?
27.Šta, po definiciji, obuhvata decentralizacije uprvne vlasti?
28.Šta, po definiciji, obuhvata dekoncentracije upravne vlasti?
29.Ko su nosioci upravnopravnih ovlašćenja?
30.Koji su najznačajniji organi u sistemu državne uprave Republike Srbije?
31.Koji su osnovni principi reforme javne uprave u Republici Srbiji?
32.Koje su osnovne karakteristike službeničkog sistema u Srbiji?
33.U kojim državama ima sličnosti sa službeničkim sistemom u Srbiji?
34.Koje su specifičnosti statusa državnih službenika?
35.U koju granu prava se svrstava službeničko pravo?
36.Koji su najvažniji zakoni u oblasti službeničkog zakonodavstva?
37.Ko je poslodavac državnih službenika?
38.Koji su posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima?
39.Koja se ograničenja primenjuju na državne službenike
40.Koja su zvanja državnih službenika definisana zakonom?
41.Kako je uređen sistem plata državnih službenika? – od čega se sastoji plata državnih službenika?
42.Koje su karakteristike kadrovskog sistema u organima državne uprave?
43.Položaj i delokrug rada Službe za upravljanje kadrovima?
44.Koje su specifičnosti sistema stručnog usavršavanja državnih službenika?
45.Koje su specifičnosti odlučivanja o pravima i dužnostima državnih slubženika?
46.Kako se sprovodi postupak ocenjivanja državnih službenika?
47.Ko sprovodi ocenjivanje državnih službenika?
48.Koji su vidovi napredovanja državnih službenika?
49.Koje su karakteristike postupka zaštite prava državnih službenika?
50.U kom postupku i pred kojim organom se odlučuje u konačnoj instanci o pravima državnih slubženika?