Prvi kolokvijum iz predmeta Pravo EU održaće se u sredu, 13.11.2019. godine, posle predavanja, u terminu za vežbe, od 16 časova, u amfiteatru S4.

Prvi kolokvijum obuhvata gradivo iz četiri oblasti: Proces evropske integracije; Ugovori o EU; Osnovi prava EU; i Pravna priroda proširenja, odnosno iz ispitnih pitanja od 1 do 27:
1) Integracija i pristup evropskom integrisanju posle Drugog svetskog rata
2) Evropske integracije od 1948. do 1958. godine
3) Evropske integracije od 1958. do 1990. godine
4) Ugovor o Evropskoj uniji iz Mastrihta
5) Uspostavljanje zajedničkog ekonomskog prostora i zajedničke valute
6) Ugovor iz Amsterdama
7) Ugovor iz Nice
8) Konstitucionalni značaj Lisabonskog ugovora
9) Pravni subjektivitet EU po Lisabonskom ugovoru
10) Oblikovanje politika s novim nadležnostima
11) Subjekti prava EU
12) Izvori prava EU
13) Primarno pravo EU
14) Sekundarno pravo EU
15) Pripremni dokumenti
16) Sudska praksa
17) Pravna načela prava EU
18) Osnovna prava i opšta načela u EU
19) Dosadašnja proširenja EU
20) Pravni aspekti proširenja EU
21) Postupak proširenja EU
22) Proširenje EU na sever
23) Proširenje na jug
24) Proširenje sa EFTA
25) Proširenje na istok
26) Pojam pregovora o pristupanju
27) Merila u procesu pregovaranja

Miroslav Stevanović