Obaveštavaju se studenti da će u utorak, 19. novembra 2019. godine, u sali A-1, sa
početkom u 17.30 č, biti održan 1. kolokvijum iz predmeta Uvod u pravo.
Dodeljeno vreme za izradu kolokvijuma je jedan sat i trideset minuta. Kolokvijum se
radi pisanim putem i sastoji se od ukupno deset kratkih pitanja i dva esejska pitanja.
Kratka pitanja imaju sledeća dva oblika: zaokruživanje tačnog odgovora (jedan i samo
jedan od ponuđena četiri odgovora je tačan) i popunjavanja praznina (napomena:
praznina može imati više reči). Esejska pitanja bira nastavnik i objavljuje ih na
obrascu za izradu kolokvijuma; pitanja mogu biti bilo koja dva sa sledeće liste od
šest:
1) opišite razliku između pravnog pozitivizma i prirodnog prava
2) opišite karakteristike države, koje je razlikuju od ostalih organizacija
3) objasnite koncept podele vlasti
4) objasnite koncept društvenog ugovora i njegove nedostatke
5) objasnite razliku između monarhije i republike i navedite osnovne vrste
monarhija i republika
6) objasnite razliku između opšteg i pojedinačnog pravnog akta i navedite primere
opštih i pojedinačnih pravnih akata.
Odgovori na esejska pitanja se pišu na poleđini obrasca, na kome se nalaze kratka
pitanja. Na sopstveni zahtev, student može dobiti dodatne listove papira od
asistenta/saradnika, s tim što je obavezan da na kraju kolokvijuma papire spoji
savijanjem i da na svakom dodatnom listu papira napiše svoje ime, prezime i broj
indeksa.
Materijal za pripremu kolokvijuma se sastoji od udžbenika ”Uvod u pravo” autora
Živka Kulića (Beograd, Megatrend, 2005.), str. 8-34. i 47-116, kao i slajdova
(prezentacija) objavljenih na Studentskom portalu internet stranice Pravnog
fakulteta, u kategoriji ”Informacije o predmetima i materijali.”
Kolokvijum nosi ukupno 20 bodova (maksimalni broj). Od toga 10 bodova nose kratka
pitanja (10 pitanja po 1 bod), dok dva esejska pitanja nose po 5 bodova.
U toku kolokvijuma važe sledeća pravila:
1) Nije dozvoljeno kašnjenje. Studentima koji kasne neće biti dozvoljen ulaz na
kolokvijum.
2) Kolokvijum se radi u tišini. Nije dozvoljena bilo kakva komunikacija između
studenata, kao ni studenata i trećih lica, uživo ili putem elektronskih sredstava
2
komunikacija. Jedina dozvoljena komunikacija je sa asistentom/saradnikom, kome se
pitanja postavljaju tako što se podiže ruka i u tišini sačeka da asistent/saradnik
priđe studentu.
3) Student koji mora da ode u toalet može to da učini uz dozvolu asistenta/saradnika
i to pod uslovom da u sali ostavi mobilni telefon i torbu i dozvoli
asistentu/saradniku da se uveri da ne nosi drugi mobilni telefon ili sličan uređaj
sa sobom. Pauza za toalet traje maksimalno pet minuta.
4) Između studenata moraju biti najmanje dva prazna sedišta i svaki drugi red mora
biti prazan.
5) Mobilni telefoni moraju biti utišani i sklonjeni. Za vreme trajanja kolokvijuma,
student ne sme ni u jednom trenutku da drži u ruci mobilni telefon, osim u slučaju i
u meri u kojoj je to neophodno radi sprovođenja pravila 3. iznad. Ispred i pored
studenta ne smeju se nalaziti nikakvi elektronski uređaji, kao ni papiri, sveske ili
knjige, osim papira koji su dobijeni od asistenta/saradnika. Torbe moraju biti
zatvorene.
6) Studenti ne smeju da imaju bilo kakav aparat u ušima i moraju omogućiti uvid
asistentu/saradniku, radi utvrđivanja da takvog aparata nema. Studenti oštećenog
sluha smeju da nose aparate za sluh, uz lekarsko uverenje o oštećenom sluhu koje predaju
asistentu/saradniku pre početka kolokvijuma.
7) Studenti ne smeju da ometaju kolokvijum pitanjima vezanim za tačno ili preostalo
vreme. Asistent/saradnik će glasno obavestiti studente kada protekne pola sata,
zatim sat, sat i petnaest minuta i na kraju sat i po (kraj kolokvijuma).
8) Student koji završi kolokvijum pre isteka predviđenog vremena ustaje, u tišini
predaje rad asistentu/saradniku i napušta salu bez zadržavanja.
9) Strogo je zabranjeno vređanje, uznemiravanje ili nepoštovanje
asistenta/saradnika.
Nepoštovanje gore navedenih pravila podrazumeva sankciju isključenja sa
kolokvijuma i upisivanja ocene 0. Teže povrede pravila mogu biti povod za pokretanje
disciplinskog postupka protiv studenta.
U Beogradu, 6. novembra 2019. godine,
prof. dr Veljko Milutinović