MEGATREND UNIVERZITET

PRAVNI FAKULTET

OBAVEŠTENJE O DRUGOM KOLOKVIJUMU-UVOD U PRAVO

Obaveštavaju se studenti da će u utorak, 21. januara 2020. godine, u sali A-1, sa početkom u 17.30 č, biti održan 2. kolokvijum iz predmeta Uvod u pravo.

Dodeljeno vreme za izradu kolokvijuma je jedan sat. Kolokvijum se radi pisanim putem i sastoji se od ukupno deset kratkih pitanja i dva esejska pitanja. Kratka pitanja imaju sledeća dva oblika: zaokruživanje tačnog odgovora (jedan i samo jedan od ponuđena četiri odgovora je tačan) i popunjavanja praznina (napomena: praznina može imati više reči). Esejska pitanja bira nastavnik i objavljuje ih na obrascu za izradu kolokvijuma.

Odgovori na esejska pitanja se pišu na poleđini obrasca, na kome se nalaze kratka pitanja. Na sopstveni zahtev, student može dobiti dodatne listove papira od asistenta/saradnika, s tim što je obavezan da na kraju kolokvijuma papire spoji savijanjem i da na svakom dodatnom listu papira napiše svoje ime, prezime i broj indeksa.

Materijal za pripremu kolokvijuma se sastoji od udžbenika ”Uvod u pravo” autora Živka Kulića (Beograd, Megatrend, 2005.), kao i slajdova (prezentacija) objavljenih na Studentskom portalu internet stranice Pravnog fakulteta, u kategoriji ”Informacije o predmetima i materijali.”

Kolokvijum nosi ukupno 20 bodova (maksimalni broj). Od toga 10 bodova nose kratka pitanja (10 pitanja po 1 bod), dok dva esejska pitanja nose po 5 bodova.

U toku kolokvijuma važe sledeća pravila:

1) Nije dozvoljeno kašnjenje. Studentima koji kasne neće biti dozvoljen ulaz na kolokvijum.
2) Kolokvijum se radi u tišini. Nije dozvoljena bilo kakva komunikacija između studenata, kao ni studenata i trećih lica, uživo ili putem elektronskih sredstava komunikacija. Jedina dozvoljena komunikacija je sa asistentom/saradnikom, kome se pitanja postavljaju tako što se podiže ruka i u tišini sačeka da asistent/saradnik priđe studentu.
3) Student koji mora da ode u toalet može to da učini uz dozvolu asistenta/saradnika i to pod uslovom da u sali ostavi mobilni telefon i torbu i dozvoli asistentu/saradniku da se uveri da ne nosi drugi mobilni telefon ili sličan uređaj sa sobom. Pauza za toalet traje maksimalno pet minuta.
4) Između studenata moraju biti najmanje dva prazna sedišta i svaki drugi red mora biti prazan.
5) Mobilni telefoni moraju biti utišani i sklonjeni. Za vreme trajanja kolokvijuma, student ne sme ni u jednom trenutku da drži u ruci mobilni telefon, osim u slučaju i u meri u kojoj je to neophodno radi sprovođenja pravila 3. iznad. Ispred i pored studenta ne smeju se nalaziti nikakvi elektronski uređaji, kao ni papiri, sveske ili knjige, osim papira koji su dobijeni od asistenta/saradnika. Torbe moraju biti zatvorene.
6) Studenti ne smeju da imaju bilo kakav aparat u ušima i moraju omogućiti uvid asistentu/saradniku, radi utvrđivanja da takvog aparata nema. Studenti oštećenog sluha smeju da nose aparate za sluh, uz lekarsko uverenje o oštećenom sluhu koje predaju asistentu/saradniku pre početka kolokvijuma.
7) Studenti ne smeju da ometaju kolokvijum pitanjima vezanim za tačno ili preostalo vreme. Asistent/saradnik će glasno obavestiti studente kada protekne pola sata, zatim sat, sat i petnaest minuta i na kraju sat i po (kraj kolokvijuma).
8) Student koji završi kolokvijum pre isteka predviđenog vremena ustaje, u tišini predaje rad asistentu/saradniku i napušta salu bez zadržavanja.
9) Strogo je zabranjeno vređanje, uznemiravanje ili nepoštovanje asistenta/saradnika.

Nepoštovanje gore navedenih pravila podrazumeva sankciju isključenja sa kolokvijuma i upisivanja ocene 0. Teže povrede pravila mogu biti povod za pokretanje disciplinskog postupka protiv studenta.

U Beogradu, 31. decembra 2019. godine,

prof. dr Veljko Milutinović