Obaveštavaju se studenti da će u utorak, 11. februara 2020. godine, u sali A-1, sa početkom u 16.30 č, biti održan ispit iz predmeta Uvod u pravo.

Ispit se polaže usmenim putem. Studenti će izvlačiti po tri ispitna pitanja, kojih ima ukupno 108 i objavljena su na studentskom portalu, tj. oglasnoj tabli na sajtu fakulteta. Nakon izvlačenja pitanja, studenti imaju 15 minuta da napišu kratak koncept koji će koristiti tokom ispita.

Na ispit je potrebno poneti indeks, olovku i prazne papire za sačinjavanje koncepta.

Materijal za pripremu ispita se sastoji od udžbenika ”Uvod u pravo” autora Živka Kulića (Beograd, Megatrend, 2005.), kao i slajdova (prezentacija) objavljenih na Studentskom portalu internet stranice Pravnog fakulteta, u kategoriji ”Informacije o predmetima i materijali.”

Na ispit mogu izaći svi studenti, bez obzira da li su izlazili na kolokvijume, ili ne.

Prilikom utvrđivanja ocene na ispitu, uvažiće se ukupan broj osvojenih bodova sa kolokvijuma i seminarskih radova, kao i prisustvo i aktivnost na predavanjima.

U toku ispita važe sledeća pravila:

1) Nije dozvoljeno kašnjenje. Studentima koji kasne neće biti dozvoljen ulaz na ispit.
2) Ispit se polaže u tišini. Nije dozvoljena bilo kakva komunikacija između studenata, kao ni studenata i trećih lica, uživo ili putem elektronskih sredstava komunikacija. Jedina dozvoljena komunikacija je sa profesorom, kome se pitanja postavpljaju tako što se podiže ruka.
3) Student koji je prozvan i piše koncept (pristupio je ispitu), ne može napuštati amfiteatar (učionicu).
5) Mobilni telefoni moraju biti utišani i sklonjeni. Za vreme trajanja kolokvijuma, student ne sme ni u jednom trenutku da drži u ruci mobilni telefon. Ispred i pored studenta koji polažu ispit ne smeju se nalaziti nikakvi elektronski uređaji, kao ni papiri, sveske ili knjige, osim papira na kojem će napisati koncept. Torbe moraju biti zatvorene.
6) Studenti ne smeju da imaju bilo kakav aparat u ušima i moraju omogućiti uvid profesoru, radi utvrđivanja da takvog aparata nema. Studenti oštećenog sluha smeju da nose aparate za sluh, uz lekarsko uverenje o oštećenom sluhu koje predaju profesoru pre početka ispita.
7) Studenti ne smeju da ometaju ispit.
9) Strogo je zabranjeno vređanje, uznemiravanje ili nepoštovanje profesora, ili drugih kolega.

Nepoštovanje gore navedenih pravila podrazumeva sankciju isključenja sa ispita. Teže povrede pravila mogu biti povod za pokretanje disciplinskog postupka protiv studenta.

U Beogradu, 24. januara 2020. godine,

Doc. dr Biljana Knežević