Termin predroka – Računovodstvo Poštovani studenti, Dana 05.02.2020.godine od 12:45h u Sali A2, održaće se popravni prvi i drugi kolokvijumi. Takođe, studenti mogu u tom terminu raditi završni deo ispita ili celokupno gradivo. Raspored gradiva po delovima je sledeći:

Prvi kolokvijum: Sastoji se od teroijskih pitanja koji obuhvataju sledeće gradivo: – Šta je računovodstvo? Ciljevi? Zadaci? – Računovodstvena načela – Osnovni principi računovodstvenog sistema – Evidentiranje poslovnih promena na računima – Vrste računa – Kontni okvir – Dnevnik i glavna knjiga – Bilans stanja – Bilans uspeha – Izveštaj o tokovima gotovine – Izveštaj o promena na kapitalu – Napomene – Prihodi i rashodi – Karakteristike stalnih i obrtnih sredstava – Uticaj promena na aktivu i pasivu Drugi kolokvijum se sastoji iz zadatka koji obuhvata otvaranje početnog bilansa stanja i knjiženje početnog stanja u dnevniku i glavnoj knjizi i sedam poslovnih promena Gradivo koje je obuhvaćeno su zadaci iz zbirke zadataka iz računovodtva prof. Dr Arlova, prvih pet zadataka u zbirci. Završni ispit se sastoji iz početnog bilansa, knjiženja poslovnih promena i zaključivanja računa kroz dnevnik i račune glavne knjige. Studenti koji rade celokupno gradivo test se sastoji iz dva teorijska pitanja i deset poslovnih promena, uz sastavljanje početnog stanja i zaključivanje računa.