dr Joksimović Dušan

 

dr Joksimović Dušan, redovni profesor, naučni saradnik Instituta za fiziku Zemun
Uža naučna oblast: matematičke nauke

Obrazovanje
Diploma – 1991., Elektrotehnički fakultet, Beograd, oblast telekomunikacije
Magistratura – 1996., „Impulsni laserski merač daljine“, Elektrotehnički Fakultet u Beogradu,
smer Mikrotalasna i optoelektronska tehnika
Doktorat – 2001., „Analiza karakteristika mekog X zračenja emitovanog iz plazma fokusa“,
Elektrotehnički Fakultetu u Beogradu

Učešće na projektima
Tehnološki projekat br. C.2.05.20.204:
01.07.1994.-30.06.1995.
01.07.1995.-30.06.1996.
Praćenje dostignuća u oblasti nuklearnih tehnologija-sigurnost i zaštita
Podprojekat: Razvoj fuzionog ureĎaja na bazi električnog pražnjenja kroz supstancije sa
deuterijumom i tricijumom

Osnovna istraživanja:
1996-2000 br. 01E05
Procesi u deuterijumskom plazma fokusu, kapilarna fuzija i retke nuklearne
reakcije
2000-2005 br. 1461
Ubrzavanje naelektrisanih čestica i nuklearne reakcije indukovane električnim pražnjenjem

Tehnološki projekti:
2006-2008 br. TR-6400B
Realizacija automatskog mobilnog sistema za blagovremeno reagovanje i obaveštavanje u
slučaju akcidenta pri železničkom transportu opasnih materija
2008-2010 br. TR 15005
Projektovanje i razvoj pilot sistema za automatsko sprečavanje podizanja pepela sa
namenskih deponija.
III- projekti:
2011-2014 br. III-45003 i br. III-44006
Projekat broj III-45003 u oblasti integralnih i multidisciplinarnih istraživanja
„Optoelektronski nanodimenzionalni sistemi – put ka primeni“ (Institut za fiziku, Beograd).
Projekat broj III-44006 u oblasti integralnih i multidisciplinarnih istraživanja „Razvoj novih
informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa
primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštiti nacionalne baštine i
obrazovanju“ (Matematički institut SANU).
MeĎunarodni projekat:
MeĎunarodni projekat izmeĎu Consiglio Nazionale elle Ricerche Instituto di Fisica Applicata
“Nello Carrara” Firenze-Italia i Univerziteta u Beogradu, Institut za fiziku, Centar za fiziku
čvrstog stanja i nove materijale, Beograd, Srbija 0801 br.257-1.
2005-2008:
Research and development in applied spectroscopy.
– Projekat 178027 Ministarstva nauke Srbije
Profesionalne aktivnosti/radno iskustvo
1992-1994 Institut za fiziku, Zemun – Centar za tehničku i primenjenu fiziku, istraživač-
saradnik
1994-2000 Institut za fiziku, 5č, 1/8 radnog vremena, istraživač-saradnik
Preduzeće „Senzor Infiz“, 35č, 7/8 radnog vremena, Zemun, direktor
2000-2001 Institut za fiziku, istraživač-saradnik
2001- danas Fakultet za poslovne studije, Beograd
2006-2008 Fakultet za menadžment, Valjevo

Ostale aktivnosti
2001-2005: šef katedre za matematiku, statistiku u informatiku Fakulteta za poslovne studije,
Beograd
2003-2005: direktor Instituta za nove tehnologije Megatrend univerziteta
2006-2009: član Senata Megatrend univerziteta
2006-2009: član Komisije za internu akreditaciju Megatrend univerziteta
2006-2009: dekan Fakulteta za menadžment, Valjevo
2004-2012: Član redakcije časopisa „Megatrend revija“
Gostujući urednik časopisa „Megatrend revija“.