dr Kapor Predrag

 

dr Predrag Kapor, redovni profesor
Uža naučna oblast: međunarodna ekonomija i međunarodne finansije

Obrazovanje
Diploma: 1977. „ЕFTA i robna razmena SFRJ – EFTA“, Ekonomski fakultet, Beograd, oblast
spoljna trgovina
Magistratura: 1985. „Kreditiranje izvoza kapitalnih dobara“, Ekonomski fakultet, Beograd, oblast
Međunarodna ekonomija i međunarodne finansije
Doktorat: 2003. „Međunarodno finansiranje infrastrukturnih projekata“, Ekonomski fakultet,
Beograd, oblast Međunarodna ekonomija i međunarodne finansije Zvanja
Docent (2005), vanredni profesor (2008), redovni profesor (2013)

Usavršavanje
1996-2000. Pohađao više kraćih stručnih seminara u inostranstvu iz oblasti bankarstva i
upravljanja rizikom (Budimpešta, Nikozija, Lil) i osiguranja izvoznih poslova i kredita (Prag,
London, Beč)

Kratka stručna biografija
1979-1984. i 1996-2001. radio u Jugoslovenskoj banci za međunarodnu ekonomsku saradnju
(JUBMES) kao referent, stručni saradnik, savetnik, direktor sektora i izvršni direktor.
1984-1986. samostalni savetnik i samostalni savetnik –rukovodilac grupe u Republičkom komitetu
za odnose sa inostranstvom Republike Srbije
1986-1991. savetnik u Saveznom sekretarijatu za inostrane poslove i sekretar za ekonomske
poslove u Ambasadi SFRJ u Bonu, Nemačka.
1991-1993. Savetnik ministra u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom Republike
Srbije
1993-1995. Pomoćnik saveznog ministra u Saveznom ministarstvu za ekonomske odnose sa
inostranstvom i Saveznom ministarstvu za trgovinu.
2001-2005. Viši savetnik i Izvršni direktor u Kompaniji Dunav osiguranje a.d., Beograd
Od februara 2005.g. radni na Fakultetu za poslovne studije Megatrend univerziteta Beograd
Obavljao funkcije predsednik i člana Kreditnog odbora banke, predsednika i člana upravnog odbora
trgovinskog preduzeća, berzanskog posrednika, društva za osiguranje i reosiguranje, fonda za
dobrovoljno penzijsko osiguranje…

Članstvo
– član Naučnog društva ekonomista
Autor i koautor više od 20 publikacija i 5 udžbenika.