dr Rakas Smilja

 

dr Smilja Rakas, redovni profesor
Uža naučna oblast: sociologija

Obrazovanje:
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu (l975)
Poslediplomske studije za magisterijum na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u
Beogradu. Odbranjena magistarska teza “ Činioci sociologije rada u delima Sretena
Vukosavljevića” (l982)
Doktorat stečen na Fakultetu političih nauka Univerziteta u Beogradu. Odbranjena
doktorska disertacija “Sociološka misao Sretena Vukosavljevića” (l986)
Profesionalne aktivnosti/radno iskustvo:
Stručni saradnik na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (l976 – l990)
Redaktor i lektor u časopisu “Revija rada” (l987 -l988)
Saradnik na predmetu Sociologija na Fakultetu za odbranu i zaštitu Univerziteta u
Beogradu (l989 – l99l)
Samostalni istraživač u zvanju naučnog saradnika u Institutu za ekonomiku
poljoprivrede ( l990 – l993)
Profesor Više tehničko-tekstilne škole na predmetima: Sociologija sa osnovana
sociologije rada i Psihologija odevanja ( l993 -2000)
Docent na Fakultetu za poslovne studije “Megatrend” univerziteta primenjenih
nauka, na predmetima: Sociologija menadžmenta i Poslovna etika (2000)
Vanredni profesor na Fakultetu za poslovne studije na predmetima Sociologija
menadžmenta i Poslovna etika i na Fakultetu za državnu upravu i administraciju, na
predmetima Opšta sociologija i Pravna psihologija sa etikom (2004)
Redovni professor na Fakultetu za poslovne studije na predmetima Sociologija i
Poslovna etika, na Fakultetu za državnu upravu i administraciju na predmetu Opšta
sociologija i sociologija prava i na Fakultetu za kulturu i medije na predmetu Etika
javnog komuniciranja (2009)

Predavala i obavljala ispite na: Fakultetu za kulturu i medije na predmetu Poslovna
etika, na Poslovnoj školi Megatrend iz Sociologije menadžmenta, na Fakultetu za
poslovne studije u Požarevcu iz predmeta: Sociologija menadžmenta i Poslovna
etika, na Fakultetu za poslovne studije u Vršcu na predmetima Sociologija i Poslovna etika

Predmeti na kojima nastavnik drži nastavu:
Sociologija, Poslovna etika, Opšta sociologija i sociologija prava, Etika javnog
komuniciranja