Drugi kolokvijum iz predmeta "Upravljanje rizikom" ce se odrzati dana
08.06.2018 godine u 12h.