Definicije organizovanog kriminala
Akademske definicije organizovanog kriminala
Pravne definicije organizovanog kriminala
Empirijske definicije organizovanog kriminala
Nasilje i nestabilnost kao metod i posledica organizovanog kriminala
Uticaj organizovanog kriminal na razvoj društva
Uticaj organizovanog kriminala na ekonomske i političke institucije
Uticaj organizovanog kriminala na društveno-kulturni razvoj i ljudska pitanja
Pristupi, sredstva i intervencije za borbu protiv organizovanog kriminala
Ilegalna trgovina drogom kao savremeni oblik organizovanog kriminala
Krijumičarenje migranata
Trgovina ljudima
Sajber-zavisni kriminal
Organizovani imovinski kriminal i šeme prevare
Zločin protiv intelektualne svojine
Ekološki kriminal
Pojava i razvoj transnacionalnog organizovanog kriminala
Definicija i konceptualizacija transnacionalnog organizovanog kriminala
Osnovne karakteristike transnacionalnog organizovanog kriminala
Razlike između transnacionalnog i međunarodnog kriminala
Organizovani i neorganizovani kriminal
Transnacionalni organizovani kriminal i terorizam
Korupcija kao instrument organizovanog kriminala za politički uticaj
Veza između terorizma i organizovanog kriminala
Terorizam i organizovani kriminal-sličnosti i razlike
Sajber organizovani kriminal
Međunarodne dimenzije sajber kriminala
Sajber rat i sajberterorizam

Literatura:
Svetislav Lutovac, Nikoleta Lutovac, Organizovani kriminal, 2022. godina, Megatrend univerzitet Beograd.

Napomena: Uslov za prijavljivanje ispita je odobren i odbranjen seminarski rad u predispitnom roku, koji je naznačen i datumski određen na oglasnoj tabli fakulteta.

Prof. dr Svetislav Lutovac
Doc. dr Nikoleta Lutovac