Казнено извршно право

Испитна питања

 1. Право извршења кривичних санкција је (дефиниција)
 2. Уставне одредбе које су од значаја за материју извршења кривичних санкција
 3. Набројати врсте кривичних санкција
 4. Набројати које врсте казни имамо
 5. Која је сврха кажњавања
 6. Казна затвора
 7. Новчана казна
 8. Рад у јавном интересу
 9. Одузимање возачке дозволе
 10. Навести и објаснити мере упозорења
 11. Која је сврха мера безбедности и које врсте имамо
 12. Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи
 13. Обавезно психијатријско лечење на слободи
 14. Обавезно лечење наркомана
 15. Обавезно лечење алкохоличара
 16. Забрана вршења позива, делатности и дужности
 17. Забрана управљања моторним возилом
 18. Одузимање предмета
 19. Протеривање странаца из земље
 20. Јавно објављивање пресуде
 21. Забрана приближавања и комуницирање са оштећеним
 22. Забрана присуствовања одређеним спортским приредбама
 23. Шта је рехабилитација
 24. Шта је застарелост
 25. Шта је амнестија
 26. Шта је помиловање
 27. Васпитни налози (претпоставке, сврха, врсте)
 28. Мере упозорења и усмеравања
 29. Мере појачаног надоза
 30. Заводска мере
 31. Казна малолетничког затвора
 32. Закон о прекршајима
 33. Мере за обезбеђење присуства окривљеног и за несметано вођење кривичног поступка
 34. Довођење
 35. Забрана напуштања боравишта
 36. Забрана напуштања стана
 37. Притвор
 38. Врсте Завода и типови Завода према степену обезбеђења
 39. Службе у Заводима
 40. Одлагање казне затвора на молбу осуђеног
 41. Права осуђеног
 42. Проширена права и погодности осуђеног
 43. Смрт осуђеног
 44. Прекид извршења казне затвора
 45. Мере принуде према осуђеном (услови и врсте)
 46. Тежи дисциплински преступи
 47. Лакши дисциплинки преступи
 48. Дисциплинске мере
 49. Извршење мере кућног притварања
 50. Извршење мере забрана прилажења или комуницирања са одређеним лицем
 51. Извршење казне затвора без напуштања просторија у којима осуђени станује
 52. Посебни разлози за напуштање просторије