I Godina

Engleski jezik 1 početni

Engleski jezik 1

Engleski jezik stručni kurs

Ljudska prava

Opšta sociologija sa sociologijom prava

Osnovi ekonomije

Pravo EU i evropske integracije

Rimsko pravo

Ustavno pravo

Uvod u pravo

II Godina

Engleski jezik 2 početni

Engleski jezik 2

Kriminologija

Krivično pravo

Krivično procesno pravo

Osnove građanskog prava i stvarno pravo

Politički sistemi

Porodično pravo

Pravo lokalne samouprave

Radno pravo

Upravno pravo

III Godina

Društvene krize i konflikti

Ekološko pravo

Javne politike

Kriminologija

Lokalna samouprava

Međunarodni odnosi

Međunarodno javno pravo

Međunarodno krivično pravo

Obligaciono pravo

Organizovani kriminal

Poslovno pravo

Pravo bezbednosti

Retorika

Sistemi državne bezbednosti

Socijalna politika

Upravljanje projektima 

IV Godina

Bezbednosna analitika

Ekološka bezbednost

Ekonomska politika

Građansko procesno pravo

Industrijski odnosi

Javna uprava i upravljanje

Javne finansije i finansijsko pravo I deo

Javne finansije i finansijsko pravo II deo

Korporativna bezbednost

Kriminalistika

Lokalni ekonomski razvoj

Međunarodno privatno pravo

Međunarodno ratno i humanitarno pravo

Metodi i tehnike bezbednosnog organizovanja i delovanja

Partnerstvo javnog i privatnog sektora

Porodično i nasledno pravo

Pravo EU

Pravo intelektualne svojine

Sudsko organizaciono pravo