Kolokvijum iz Građanskog i stvarnog prava će se održati u 16 umesto u 15
časova, 02.06.2022. godine u sali A5.