Prvi kolokvijum iz predmeta Teorija forme biće održan u petak, 27.04.2018. godine, u sali A3, Bulevar maršala Tolbuhina 8, s početkom u 11:30 sati.

Na kolokvijumu se od studenata/studentkinja očekuje da u formi kraćeg eseja (približno na 1-1,5 str.) daju odgovor na postavljeno pitanje (daju pregled sadržaja navedene lekcije). Vreme za rad na testu je 50 minuta.

Teme za pripremu I kolokvijuma:
– Izmena paradigme
– Boja u impresionizmu i neoimpresionizmu
– Teorija boje (fizička svojstva, harmonija boja, kontrast boja)
– Razumevanje kompozicije u slikarstvu rane moderne
– Elementi kompozicije
– Kompozicijska načela
– Razumevanje prostora u slikarstvu rane moderne
– Vreme u likovnom delu