I Godina

Španski jezik

Engleski jezik

Istorija kulture i civilizacije

Komunikologija

Osnove menadžmenta

Psihologija stvaralaštva

Sociologija kulture i umetnosti

Teorija umetnosti

II Godina

Antropologija

Istorija medija

Marketing i javnost

Marketing u kulturi i medijima

Medijska analitika

Modeli kulturne politike

Novinarstvo u štampi

Sociologija masovnih komunikacija

Španski jezik 2

Stilistika i retorika

Teorija medija

III Godina

Finansijski menadžment u kulturi i medijima

Književnost i novinarstvo

Komunikacija i kultura

Kulturni identitet

Medijsko pravo

Menadžment u izdavačkoj delatnosti

Pravo intelektualne svojine

Radio i TV novinarstvo

Teorije javnog mnjenja

IV Godina

Etika javnog komuniciranja

Interkulturni menadžment

Teorije modernosti

Upravljanje istraživanjem i razvojem

Upravljanje ljudskim resursima