FMZ Doktorske studije

Svrha studijskog programa doktorskih studija Ekonomija i menadžment prirodnih resursa Fakulteta za menadžment Zaječar je usklađena sa misijom i cilјevima Fakulteta.
Svrha studijskog programa je da, pre svega, doprinese dalјem razvoju naučnih oblasti ekonomije i menadžmenta, i to posebno u delu koji se odnosi na prirodne resurse i održivi razvoj, iz kojih se organizuje studijski program i za koje je Fakultet matičan.
Istovremeno, svrha studijskog programa je da doprinese osposoblјavanju studenata za samostalna i originalna naučna istraživanja fenomena i problema vezanih za prirodne resurse (obnovlјive i neobnovlјive) i to prevashodno sa ekonomskog stanovišta.
Takođe, svrha studijskog programa je da podrži razvoj kritičkog mišlјenja studenata, i da ih, kroz produblјivanje i obogaćivanje njihovih ukupnih teorijskih, metodoloških i aplikativnih znanja, osposobi za kritičku evaluaciju naučnih istraživanja drugih, i za kritičko komplementarno korišćenje naučnih znanja i instrumenata u procesima naučno argumentovanih i praktično validnih istraživanja.

Cilјevi studijskog programa doktorskih studija Ekonomija i menadžment prirodnih resursa Fakulteta za menadžment Zaječar su u skladu sa osnovnim cilјevima i zadacima Fakulteta. Izvedeni iz opredelјene svrhe studijskog programa doktorskih studija Fakulteta. Treba napomenuti da je ovaj program DS inovativan i jedinstven po svom opredelјenju (prirodni resursi) i kurikulumu, slobodno možemo reći, na prostoru jugoistočne Evrope. Ovaj program pored osnovne i preovladavajuće naučne dimenzije poseduje i profesionalnu dimenziju koja se ogleda u razvoju karijere putem unapređenja profesionalnih veština, koje će studentima-doktorantima biti od koristi u njihovom dalјem radu i životu. Fakultet je uvažavajući preporuke EU kroz Tempus projekat RODOS i na bazi rezultata istraživanja Privredne komore Srbije o nedostajućim znanjima i veštinama zaposlenih iz 2012. godine, ugradio određene prenosive veštine u svoj program, koje će doktoranti pohađati putem seminara i na bazi toga dobiti određeni broj ESPB i sertifikat kao dokaz o položenim veštinama.

3 godine (6 semestara), 180 ESPB,  Zvanje: Doktor nauka – ekonomske nauke 

1 Metode naučno istraživačkog rada I 9
2 Ekonomija prirodnih resursa I 9
3 Izborni predmet 1 I 9
  -Istraživanje, razvoj i inovacije
  -Ekonomska politika Evropske unije
4 Prenosive veštine izborni blok 1 I 3
  -Motivacija i liderstvo
  -Komunikacije i pregovaranje
  Savremeni servisi e- poslovanja
5 Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu II 9
6 Robne berze i terminska trgovina 9
7 Izborni predmet 2 II 9
  -Naučne osnove održivog razvoja
  -Staretegijsko upravlјanje prirodnim resursima
8 Prenosive veštine izborni blok 2 II 3
  -Metode kontrole i unapređenja kvaliteta
  -Pisanje projekata
9 Izborni predmet 3 III 9
-Ekonomija energetike
-Ruralna ekonomija i razvoj
10 Izborni predmet 4 III 9
-Regionalna ekonomija
-Kreditno-monetarna i fiskalna ekonomija
11 Izborni predmet 5 III 9
-Zeleni marketing
-Upravlјanje resursima i održivi razvoj u agraru
-Upravlјanje proizvodnjom i tehnologijama u oblasti prirodnih resursa
12 Prenosive veštine izborni blok  3 IV 3
-Izrada biznis plana
-Intelektualna svojina i autorska prava
Predlog doktorske disertacije IV 3
Odbrana predloga doktorske disertacije IV 9
Objavlјivanje i prezentovanje rada na međunaridnoj naučnoj konferenciji IV 9
Referisanje o napretku istraživača IV 9
Mesečno referisanje o napretku istraživača V 15
Objavlјivanje naučnog rada u međunarodnom naučnom časopisu V 10
Doktorska disertacija VI 35