Home

Pravni fakultet

Pravni fakultet

Pravni fakultet Megatrend univerziteta je ušao u drugu deceniju postojanja i uspešnog rada. Akreditovan je za sve nivoe studija. Zahvaljujući tome, na njemu se realizuju studijski programi osnovnih, master i doktorskih akademskih studija.

Studijski programi po kojima se odvija nastava na Fakultetu stalno se preispituju, menjaju i prilagođavaju potrebama i zahtevima tržišta rada, u skladu sa zakonom. Saglasno tome, pripremljen je inovirani studijski program za sva tri nivoa studija, koji će otpočeti sa realizacijom od školske 2022/23 godine.

U skladu sa misijom i ciljevima Pravnog fakulteta, Megatrend univerziteta, studijski program osnovnih akademskih studija Pravo sa dva izborna modula: Pravo i Bezbednost, ima dva primarna cilja: obrazovanje budućih pravnika koji će stečena znanja i veštine moći uspešno da primene u praksi i da buduće poslove obavljaju samostalno, stručno i odgovorno; sticanje znanja koja su potrebna za nastavak akademskog obrazovanja i pohađanje viših nivoa studija radi sticanja produbljenih znanja. Ovakvim pristupom stvoreni su uslovi za izučavanje svih pravnih predmeta potrebnih za polaganje pravosudnog ispita, u skladu sa zakonom.

Po završetku osnovnih akademskih studija Pravo, student dobija zvanje diplomiranog pravnika. Stečeno znanje omogućava mu da se za relativno kratko vreme osposobi za samostalno i uspešno obavljanje pravnih, bezbednosnih, službeničkih i drugih poslova. Na Fakultetu je diplomiralo više hiljada studenata i mnogi od njih se nalaze na najodgovornijim dužnostima kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Ima i onih koji su se opredelili za advokatski poziv, za rad u sudu, tužilaštvu, pravobranilaštvu ili kod notara, odnosno javnog beležnika. Većina diplomaca relativno brzo dolazi do odgovarajućeg posla, što je najbolja potvrda njihovog odgovornog odnosa prema radu i radnim obavezama.

Studijski program Master akademskih studija Pravo i Bezbednost predstavlja prirodni nastavak obrazovanja studenata sa studijskih programa osnovnih akademskih studija. Osnovni cilj studijskog programa master akademskih studija je obrazovanje odgovarajućih stručnjaka iz naučnih oblasti iz naučnog polja Pravo, na nivou mastera, koji će biti osposobljeni za obavljanje složenih poslova, kao i osposobljavanje za dalji naučno – istraživački rad. Po završetku master akademskih studija Pravo i Bezbednost, student dobija zvanje master pravnik.

Studijski program doktorskih akademskih studija Pravo i Bezbednost osposobljava studente za primenu i dalji razvoj znanja i naučno-stručnih dostignuća iz oblasti prava, kao i nadogradnju stečenog znanja i iskustva stečenih na prethodnim nivoima studija. Osnovni cilj doktorskog programa je produbljivanje i proširenje sposobnosti doktoranda da razviju istraživačka znanja i da se formiraju kao istraživači sposobni za sprovođenje istraživanja na visokom nivou u skladu sa međunarodnim standardima. Po završetku doktorskih akademskih studija Pravo i Bezbednost student dobija zvanje doktor nauka-pravne nauke.

Zašto Pravni Fakultet?

Na Fakultetu se vodi računa o svakom studentu. Komunikacija s profesorima i asistentima je olakšana i gotovo svakodnevna. Rezultati studiranja se prate tokom cele godine, što doprinosi potpunijem sagledavanju nastavnih i vannastavnih aktivnosti i objektivnijem ocenjivanju stečenih znanja i veština. To su pitanja kojima je nastavno osoblje maksimalno posvećeno. Tako je oduvek bilo i biće.

Pravo

Na Fakultetu se izučavaju nastavni predmeti prilagođeni studijskim programima i razvrstani po godinama studija. Na prvoj i drugoj godini studija isti su za sve studente, a na trećoj i četvrtoj godini prilagođeni izabranom studijskom programu i bližem usmerenju. Saglasno tome, dat je i njihov prikaz.

Završetkom studija studenti stiču zvanje: diplomirani pravnik.

Master studije

Studijski program master studija Pravo i  Bezbednost predstavlja prirodni nastavak obrazovanja studenata sa studijskih programa osnovnih akademskih studija. Uslovi za upis studenata na ovaj studijski program su završene osnovne akademske studije sa 240 ESPB bodova u trajanju od 4 godine.

Po završetku studijskog programa stičete zvanje: master pravnik.

Doktorske studije

Studijski program doktorskih akademskih studija Pravo i Bezbednost traje tri godine – šest semestara. Studijski program obuhvata dva obavezna i četiri izborna predmeta iz izbornog područja i uže naučne oblasti iz koje je predmet doktorske disertacije, kao i samostalni naučnoistraživački rad čiji je krajnji rezultat izrada i odbrana doktorske disertacije kao originalnog naučnog dela kandidata.

Po završetku studijskog programa stičete zvanje: doktor nauka – pravne nauke.