Home

Pravni fakultet

Pravni fakultet

Pravni fakultet Megatrend univerziteta je ušao u drugu deceniju postojanja i uspešnog rada. Akreditovan je za sve nivoe studija. Zahvaljujući tome, na njemu se realizuju studijski programi osnovnih, master i doktorskih akademskih studija.

Po završetku studija, student dobija zvanje diplomiranog pravnika. Stečeno znanje omogućava mu da se za relativno kratko vreme osposobi za samostalno i uspešno obavljanje pravnih, bezbednosnih, službeničkih i drugih poslova. U međuvremenu, na Fakultetu je diplomiralo više hiljada studenata. Mnogi se nalaze na najodgovornijim dužnostima u državnim i pokrajinskim organima, organima lokalne samouprave, bankama, privrednim i drugim organizacijama, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Ima i onih koji su se opredelili za advokatski poziv, za rad u sudu, tužilaštvu, pravobranilaštvu ili kod notara, odnosno javnog beležnika. Većina diplomaca relativno brzo dolazi do odgovarajućeg posla, što je najbolja potvrda njihovog odgovornog odnosa prema radu i radnim obavezama.

Studijski programi po kojima se odvija nastava na Fakultetu stalno se preispituju, menjaju i prilagođavaju potrebama i zahtevima tržišta rada, u skladu sa zakonom. Saglasno tome, sredinom 2016. godine, Fakultet se opredeljuje za inoviranje postojećih studijskih programa i njihovo „utapanje“ u jedan jedinstven studijski program, s klasičnim pravnim predmetima, sadržanim i u studijskim programima državnih pravnih fakulteta u Republici Srbiji. Na taj način, stvoreni su uslovi kojima se postepeno prevazilazi primena ranije usvojenih studijskih programa (Studijskog programa Pravo i bezbednost i Studijskog programa Javna uprava). Na prvoj i drugoj godini studija nastava se izvodi po jedinstvenom, odnosno inoviranom studijskom programu, usvojenom 2016. godine. Zahvaljujući tome, nastavni predmeti na tim godinama studija isti su za sve studente. Izbor za odgovarajuće usmerenje vrši se na trećoj godini studija. Student se opredeljuje za jedno od dva moguća usmerenja. To su: pravnokriminološko i pravnobezbednosno usmerenje. Razlikuju se samo po izbornim predmetima. Osnovni nastavni predmeti su isti i na trećoj i na četvrtoj godini studija, bez obzira na usmerenje za koje se student opredeli. Takvim pristupom, stvoreni su uslovi za izučavanje svih pravnih predmeta potrebnih za polaganje pravosudnog ispita, u skladu sa zakonom.

Zašto Pravni Fakultet?

Na Fakultetu se vodi računa o svakom studentu. Komunikacija s profesorima i asistentima je olakšana i gotovo svakodnevna. Rezultati studiranja se prate tokom cele godine, što doprinosi potpunijem sagledavanju nastavnih i vannastavnih aktivnosti i objektivnijem ocenjivanju stečenih znanja i veština. To su pitanja kojima je nastavno osoblje maksimalno posvećeno. Tako je oduvek bilo i biće.

Pravo

Na Fakultetu se izučavaju nastavni predmeti prilagođeni studijskim programima i razvrstani po godinama studija. Na prvoj i drugoj godini studija isti su za sve studente, a na trećoj i četvrtoj godini prilagođeni izabranom studijskom programu i bližem usmerenju. Saglasno tome, dat je i njihov prikaz.

Završetkom studija studenti stiču zvanje: diplomirani pravnik.

Master studije

Studijski program master studija „Pravo, javna uprava i bezbednost“ predstavlja prirodni nastavak obrazovanja studenata sa studijskih programa osnovnih akademskih studija. Uslovi za upis studenata na ovaj studijski program su završene osnovne akademske studije sa 240 ESPB bodova u trajanju od 4 godine.

Po završetku studijskog programa stičete zvanje: master pravnik.

Doktorske studije

Studijski program doktorskih akademskih studija „Pravo, javna uprava i bezbednost“ traje tri godine – šest semestara. Studijski program obuhvata dva obavezna i tri izborna predmeta iz izbornog područja i uže naučne oblasti iz koje je predmet doktorske disertacije, kao i samostalni naučnoistraživački rad čiji je krajnji rezultat izrada i odbrana doktorske disertacije kao originalnog naučnog dela kandidata.

Po završetku studijskog programa stičete zvanje: doktor nauka – pravne nauke.