Home

Fakultet za menadžment Zaječar

Fakultet za menadžment Zaječar

Fakultet za menadžment omogućava da ovladate znanjem, razvijete veštine i poslovne sposobnosti na svim nivoima visokog obrazovanja – osnovne strukovne studije biznisa i menadžmenta, osnovne akademske studije biznisa i menadžmenta, osnovne studije ekonomije.

– studije na Fakultetu koji je akreditovan 2015. godine,
– studije na Fakultetu koji je rangiran među 1000 najboljih Fakulteta biznisa i menadžmenta u svetu, od strane Internacionalnog Naučnog Komiteta ,,EDUNIVERSAL OFFICIAL SELECTION“,
– savremene i akreditovane studijske programe biznisa, menadžmenta i ekonomije, u skladu sa obrazovnim sistemom Republike Srbije na principima Bolonjske deklaracije,
– studije na daljinu (DLS),
– predavanja eminentnih profesora sa domaćih i inostranih visokoškolskih institucija,
– međunarodnu obrazovnu i naučno-istraživačku saradnju,
– kvalitetan nastavni kadar i tržišna orijentacija nastavnog procesa,
– savremeno opremljen amfiteatar, kabinete, računarsku laboratoriju,
– biblioteku sa preko 4000 naučnih i stručnih publikacija,
– ECDL kurseve i besplatan pristup bežičnom internetu,
– savremeno opremljen studentski klub ,,MENADŽER“,

– angažovanje studenata preko studentskog parlamenta u realizaciji vannastavnih programa:

– organizovanje kvalitetnih, atraktivnih i povoljnih programa apsolventskih ekskurzija,
– organizovanje brucošijada,
– organizovanje humanitarnih akcija,
– organizovanje sportskih i kulturnih sadržaja,
– uređivanje studentskog časopisa ,,Megatrender“.

Već student?
Sve informacije o ispitima, kolokvijumima, rezultatima i sl. se nalaze na našem specijalizovanom studentskom portalu.

Zašto Fakultet za menadžment Zaječar?

Studijski programi, pored toga što studentima daju široka znanja iz oblasti ekonomije, biznisa i menadžmenta, daju mogućnost da se svi ambiciozni studenti mogu aktivno uključiti u nastavni i naučno-istraživački proces. Zajedno sa nastavnicima i saradnicima mogu učestvovati u izradi i implementaciji naučno-istraživačkih i razvojnih projekata. U nastavnom procesu je 29 nastavnika, 22 je sa naučnim nazivom doktora nauka, 5 nastavnika u naučnom nazivu magistra nauka i 2 nastavnika stranog jezika.  U ustanovi je angažovano 14 saradnika sa punim radnim vremenom od kojih je 10 u zvanju asistenta i 4 u zvanju saradnika u nastavi. Nastavnici i saradnici su u poslednjih pet godina objavili preko 600 naučnih i stručnih radova koji su publikovani u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima i prezentovani na naučnim konferencijama.
Biblioteka fakulteta raspolaže sa preko 4000 bibliotečkih jedinica (udžbenika i stručne literature) koja je namenjena studentima i nastavnicima u realizaciji studijskih programa. Pored realizacije studijskih programa, fakultet uspešno realizuje seminare iz oblasti informatike, stranih jezika, menadžmenta u zdravstvu i  turizmu, ECDL kurseve…

 

Na Fakultetu za menadžment Zaječar izvode se sledeći akreditovani studijski programi:

Osnovne strukovne studije biznisa i menadžmenta

Ciljevi studijskog programa: Glavni cilj obrazovanja na predloženom strukovnom programu biznisa i menadžmenta je sticanje ukupnih kompetencija menadžmenta u poslovno – proizvodnim sistemima malog i srednjeg nivoa koji se ostvaruje upravljanjem i analizom ekonomskih pokazatelja poslovnih aktivnosti. Vrhunski kvalitet zagarantovan je kvalitetom programa, kvalitetom strateških partnera, kvalitetom predavača i kvalitetom studenata.

Osnovne akademske studije biznisa i menadžmenta / studije na daljinu (DLS)

Osnovni cilj ovog programa je da studente uvede u široki spektar teorijskih i praktičnih principa biznisa i menadžmenta. Studenti će moći da shvate ključne funkcije menadžmenta, a imaće i mogućnosti da primene osnovne menadžerske veštine poput rešavanja problema, timskog rada, komuniciranja, odlučivanja u uslovima neizvesnosti i kriza itd. Studijski program sadrži i bihevioristički pristup, koji posebno naglašava kvalitativne aspekte menadžmenta.

Osnovne akademske studije ekonomije / studije na daljinu (DLS)

Cilj studijskog programa je obrazovanje ekonomskih stručnjaka čije će kompetencije biti opšteg karaktera, sa širokim i svestranim uvidom u akademska znanja i praktične poslove u okviru ekonomije i poslovnog upravljanja. Funkcionalno gledano, cilj studijskog programa jeste da studentima ponudi bazična znanja, koncepcije, strategije i veštine savremenog istraživanja, kreiranja, planiranja, ostvarivanja, praćenja i kontrole ekonomskih i poslovnih fenomena i problema, kako na biheviorističkoj, tako i na jakoj i pouzdanoj kvantitativno – statističkoj osnovi.

Master akademske studije ekonomije

Struktura i sadržaj Master akademskih studija – ekonomija, su u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije,  Standardima i Preporukama i dopunskim uputstvima za pripremu dokumentacije za akreditaciju. Ciljevi studijskog programa: Osposobljavanje studenata za kritičku ocenu i primenu postojećih znanja u praksi, istraživanje i razvoj novih znanja iz oblasti ekonomskih nauka.

Doktorske studije ekonomije i menadžmenta prirodnih resursa

Svrha studijskog programa je da, pre svega, doprinese dalјem razvoju naučnih oblasti ekonomije i menadžmenta, i to posebno u delu koji se odnosi na prirodne resurse i održivi razvoj, iz kojih se organizuje studijski program i za koje je Fakultet matičan.
Istovremeno, svrha studijskog programa je da doprinese osposoblјavanju studenata za samostalna i originalna naučna istraživanja fenomena i problema vezanih za prirodne resurse (obnovlјive i neobnovlјive) i to prevashodno sa ekonomskog stanovišta.