Home

Geoekonomski fakultet

Geoekonomski fakultet

Već student?
Sve informacije o ispitima, kolokvijumima, rezultatima i sl. se nalaze na našem specijalizovanom studentskom portalu.

Zašto Geoekonomski Fakultet?

Studijski program GEF-a pruža teorijska, kontekstualna i praktična znanja u oblasti ekonomije regiona. Specifičnost programa ogleda se u makroekonomskom i multidisciplinarnom pristupu izučavanja regiona. Ovaj koncept studiranja pored ekonomije kao osnovne naučne discipline, uvodi studenta u proučavanje geografskih, istorijskih, kulturnih i lingvističkih karakteristika jednog regiona, uključujući i njegov međunarodni položaj. Nadalje, važno je napomenuti da se regionalni nivo analize dopunjava kako globalnim tako i nacionalnim temama i posebnostima.

 

Na Geoekonomskom Fakultetu izvode se sledeći akreditovani studijski programi:

Međunarodna ekonomija i finansije

Program je namenjen studentima koji žele da steknu analitička znanja iz međunarodne ekonomije, finansija i bankarstva. Program je koncipiran na iskustvima renomiranih univerziteta u svetu sa modernim multidisciplinarnim pristupom, tako da pruža i osnovna znanja iz oblasti društveno-političkog, naučno-tehnološkog i istorijskog razvoja različitih regiona sveta i pojedinih nacionalnih privreda. Specifičnost programa se sastoji u velikoj ponudi stranih jezika. Pored obaveznog engleskog jezika na prve dve godine studija, na preostale dve godine se studentu daje mogućnost da bira jedan od ponuđenih šest stranih jezika – nemački, francuski, italijanski, španski, ruski i japanski.

Međunarodna poslovna ekonomija 

Studijski program Međunarodna poslovna ekonomija nudi primenljiva ekonomska znanja i veštine u praksi međunarodnih i domaćih preduzeća. Program predstavlja odgovor na dinamične tokove promena u međunarodnom poslovnom okruženju, na potrebe za novim znanjima i kompetencijama, ali i veštinama koje se od ekonomiste očekuju od strane preduzeća, privrede i državnih institucija. Ovaj program je zasnovan na dosadašnjim tokovima razvoja ekonomske nauke i struke kako u međunarodnim tako i domaćim okvirima.

Master akademske studije

Geoekonomski fakultet (Fakultet za međunarodnu ekonomiju) upisuje studente na dva master studijska programa:

  • GEOEKONOMSKE I REGIONALNE STUDIJE
  • BANKARSTVO I FINANSIJE
    (izvodi se kao zajednički program sa Fakultetom za poslovne studije).

Doktorske akademske studije

Geoekonomski fakultet (Fakultet za međunarodnu ekonomiju) upisuje studente na zajednički program doktorskih studija ekonomije, koji realizuje u saradnji sa Fakultetom za poslovne studije. Studije traju tri godine (180 ESPB), a po njihovom završetku prema Zakonu o visokom obrazovanju studenti stiču zvanje doktora ekonomskih nauka.