Home

Geoekonomski fakultet

Geoekonomski fakultet

Poštovani studenti,

Dobro došli na veb-stranicu našeg fakulteta. Zamolio bih vas da pažljivo pročitate ove reči i napomene, kao i ostale činjenice o Geoekonomskom fakultetu (GEF), na kome možete uspešno studirati, steći mnoge veštine i najsavremenija znanja o svetu u kome živimo i koji se tako brzo menja.

Geoekonomski fakultet Megatrend Univerziteta je relativno mlada obrazovno-naučna visokoškolska institucija, koja je od 1999. godine postala prepoznatljiva u obrazovnom sistemu Republike Srbije, ali i u širim nacionalnim, regionalnim i međunarodnim okvirima. Naš fakultet je u potpunosti akreditovan i tu informaciju možete proveriti na našem sajtu, kao i sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Želim da ukažem da su obrazovni programi GEF-a originalni i naglašeno multidisciplinarni i da, shodno tome, naši studenti dobijaju veoma kvalitetno i primenjivo obrazovanje, stiču diplomu ekonomiste koji je ujedno osposobljen da se efikasno uključi u savremene i dinamične međunarodne ekonomske, političke i kulturne odnose.

U praksi to znači, s jedne strane, da se regioni posmatraju u širem kontekstu međunarodnih ekonomskih i političkih odnosa, a da se u okviru samih regiona izučava položaj i društveno-ekonomski razvoj pojedinih nacionalnih privreda. Polazeći od navedenih metodoloških koncepata i pristupa, definisana je struktura ukupnog studijskog programa GEF-a na sva tri nivoa obrazovanja.

Uvažavajući činjenicu da se konkurencija među visokoškolskim ustanovama koje školuju ekonomiste u Republici Srbiji konstantno pooštrava, dugoročna strategija našeg fakulteta je da unapređuje nastavni plan i program, uvodi sadržinske i metodološke inovacije, obezbedi adekvatnu kontrolu kvaliteta nastave, nastavnika i svih ostalih saradnika zaduženih za realizaciju naših nastavnih i van-nastavnih aktivnosti. Pored toga, GEF je postigao visoki stepen internacionalizacije kako svojih programa tako i nastavnog kadra ali i naučno-istraživačkih aktivnosti. U tom kontekstu, napominjem da je međunarodna afirmacija GEF-a dokaz našeg kvalitetnog pedagoškog i naučnoistraživačkog rada. Fakultet ostvaruje saradnju u regionu, prostorima Evropske unije, Rusije, Kine, Latinske Amerike i Azije. Kao jedina srpska obrazovna i naučnoistraživačka institucija specijalizovana za oblast regionalnih i geoekonomskih studija, GEF je međunarodno prepoznat i priznat. To znači da naši studenti idu na razmenu u mnoge zemlje, učestvuju u radu međunarodnih studentskih radionica, volontiraju na naučnim konferencijama evropskog i svetskog značaja (Naučni forum Evropskog saveta za društveno izučavanje Latinske Amerike – CEISAL, XVIII Kongres međunarodne federacije za izučavanje Latinske Amerike i Kariba – FIEALC, Okrugli sto „Srbija na putu ka EU“, itd.)

Posebno mesto u navedenoj strategiji zauzimaju naši studenti, s kojima je do sada ostvarena odlična saradnja, uz napomenu da njihova aktivnost i prisutnost mora biti i dalje veoma značajna u svim domenima rada fakulteta. Konačno, želim posebno da naglasim da sadašnjim ali i budućim studentima GEF-a stoje na raspolaganju izvanredni uslovi studiranja, komunikacije sa profesorima i asistentima, studentskom službom i drugim službama fakulteta i univerziteta.

dr Goran Lalić

v.d. dekan

Već student?
Sve informacije o ispitima, kolokvijumima, rezultatima i sl. se nalaze na našem specijalizovanom studentskom portalu.

Zašto Geoekonomski Fakultet?

Studijski program GEF-a pruža teorijska, kontekstualna i praktična znanja u oblasti ekonomije regiona. Specifičnost programa ogleda se u makroekonomskom i multidisciplinarnom pristupu izučavanja regiona. Ovaj koncept studiranja pored ekonomije kao osnovne naučne discipline, uvodi studenta u proučavanje geografskih, istorijskih, kulturnih i lingvističkih karakteristika jednog regiona, uključujući i njegov međunarodni položaj. Nadalje, važno je napomenuti da se regionalni nivo analize dopunjava kako globalnim tako i nacionalnim temama i posebnostima.

 

Na Geoekonomskom Fakultetu izvode se sledeći akreditovani studijski programi:

Međunarodna ekonomija i finansije

Program je namenjen studentima koji žele da steknu analitička znanja iz međunarodne ekonomije, finansija i bankarstva. Program je koncipiran na iskustvima renomiranih univerziteta u svetu sa modernim multidisciplinarnim pristupom, tako da pruža i osnovna znanja iz oblasti društveno-političkog, naučno-tehnološkog i istorijskog razvoja različitih regiona sveta i pojedinih nacionalnih privreda. Specifičnost programa se sastoji u velikoj ponudi stranih jezika. Pored obaveznog engleskog jezika na prve dve godine studija, na preostale dve godine se studentu daje mogućnost da bira jedan od ponuđenih šest stranih jezika – nemački, francuski, italijanski, španski, ruski i japanski.

Međunarodna poslovna ekonomija 

Studijski program Međunarodna poslovna ekonomija nudi primenljiva ekonomska znanja i veštine u praksi međunarodnih i domaćih preduzeća. Program predstavlja odgovor na dinamične tokove promena u međunarodnom poslovnom okruženju, na potrebe za novim znanjima i kompetencijama, ali i veštinama koje se od ekonomiste očekuju od strane preduzeća, privrede i državnih institucija. Ovaj program je zasnovan na dosadašnjim tokovima razvoja ekonomske nauke i struke kako u međunarodnim tako i domaćim okvirima.

Master akademske studije

Geoekonomski fakultet (Fakultet za međunarodnu ekonomiju) upisuje studente na dva master studijska programa:

  • GEOEKONOMSKE I REGIONALNE STUDIJE
  • BANKARSTVO I FINANSIJE
    (izvodi se kao zajednički program sa Fakultetom za poslovne studije).

Doktorske akademske studije

Geoekonomski fakultet (Fakultet za međunarodnu ekonomiju) upisuje studente na zajednički program doktorskih studija ekonomije, koji realizuje u saradnji sa Fakultetom za poslovne studije. Studije traju tri godine (180 ESPB), a po njihovom završetku prema Zakonu o visokom obrazovanju studenti stiču zvanje doktora ekonomskih nauka.