Home

Fakultet za civilno vazduhoplovstvo

Fakultet za civilno vazduhoplovstvo

Dragi piloti,

Prema preporuci EU od 2019, godine piloti neće moći da lete bez završenih akademskih studija (240 ESPB).
Dobijanje  diplome Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo omogućava vam da radite za bilo koju aviokompaniju i pruža vam pristup javnom vazduhoplovnom sektoru i profesijama vezanim za sektor vazdušnog saobraćaja koji zahtevaju  licencu za čije izdavanje je neophodna univerzitetska diploma.

Fakultet za civilno vazduhoplovstvo je jedinstvena visokoobrazovna institucija ovog profila u našoj zemlji, čije osnivanje je određeno potrebom akademskog obrazovanja sadašnjih i budućih diplomiranih inženjera saobraćaja, menadžera u vazduhoplovstvu i menadžera bezbednosti u vazduhoplovstvu.

 

Osnovni ciljevi Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo:

Permanentno unapređivanje obrazovnog i naučno-istraživačkog procesa; Uvođenje i ostvarenje studijskih programa koji su prilagođeni novim dostignućima u nauci i obrazovnom procesu u Evropi i svetu; Obezbeđivanje neophodnih resursnih mogućnosti potrebnih za kvalitativnu realizaciju obrazovne i naučno-istraživačke delatnosti u oblasti aeronautike, menadžmenta u vazduhoplovstvu i menadžmenta bezbednosti u vazduhoplovstvu; Prenošenje znanja koje će studentima omogućiti efikasno i efektivno uključivanje u poslovne, stručne i naučne tokove; Saradnja sa obrazovnim i naučnim institucijama kao i poslovnim kompanijama u zemlji i inostranstvu; Omogućavanje mobilnosti studenata u skladu sa osnovnim pretpostavkama Bolonjskog procesa; Kontinuirano unapređivanje sistema kvaliteta nastavnog i ukupnog obrazovnog procesa; Razvoj efikasnog informacionog sistema; Permanentna obuka nastavnog kadra sa svrhom ovladavanja novim metodama rada i podsticanje njihove kreativnost.

Već student?
Sve informacije o ispitima, kolokvijumima, rezultatima i sl. se nalaze na našem specijalizovanom studentskom portalu.

Zašto Fakultet za civilno vazduhoplovstvo?

Svrha studijskog programa Aeronautike je obrazovanje visokostručnih kadrova, diplomiranih inženjera saobraćaja u oblasti vazdušnog saobraćaja, akademski i profesionalno kompetentnih za rad u komercijalnoj avijaciji (prevoz putnika i robe), za rad u opštoj avijaciji koji uključuje sopstveni prevoz, sportsko letenje, pružanje usluga iz vazduha kao što je zaprašivanje, foto-snimanje, geodezija, patroliranje, traganje i spašavanje, sanitetski prevoz, oglašavanje i slično, za rad u preduzećima koja se bave uslugama prometa putnika ili tereta, terminalima, u organima uprave i drugim državnim organima, u javnim preduzećima, u inspekcijskim službama, obrazovnim institucijama… .

Na Fakultetu za civilno vazduhoplovstvo izvode se sledeći akreditovani studijski programi:

Osnovne akademske studije Aeronautika

Studijski program Aeronautike obrazuje visokostručne kadrove, inženjere saobraćaja u oblasti vazdušnog saobraćaja, akademski i profesionalno kompetentnih za rad u komercijalnoj avijaciji (prevoz putnika i robe), za rad u opštoj avijaciji koji uključuje sopstveni prevoz, sportsko letenje, pružanje usluga iz vazduha kao što je zaprašivanje, foto-snimanje, geodezija, patroliranje, traganje i spašavanje, sanitetski prevoz, oglašavanje i slično, za rad u preduzećima koja se bave uslugama prometa putnika ili tereta, terminalima, u organima uprave i drugim državnim organima, u javnim preduzećima, u  inspekcijskim službama, obrazovnim institucijama…

Završetkom osnovnih studija, stiče zvanje : diplomirani inženjer saobraćaja

Master akademske studije Menadžment u vazduhoplovstvu

Svrha studijskog programa master akademskih studija Menadžment u vazduhoplovstvu je obrazovanje visokostručnih kadrova, master menadžera u oblasti vazduhoplovstva osposobljenih za primenu savremenih koncepata upravljanja, metoda i sredstava na izazove vazduhoplovne industrije i biznisa u vazduhoplovstvu uopšte.

 

Po završetku studijskog programa studenti stiču zvanje: Master menadžer

Master akademske studije Menadžment bezbednosti u vazduhoplovstvu

Studijski program Bezbednost u vazduhoplovstvu omogućava studentima da obavljaju poslove iz oblasti bezbednosti u vazduhoplovstvu, bezbednosti aerodroma i vazdušne plovidbe, analize vazduhoplovne bezbednosti, istrage udesa i izveštavanje o incidentu, ljudskih potencijala u vazduhoplovstvu i planiranja u vanrednim situacijama, kao i angažovanje na polju naučnoistraživačkog rada iz oblasti bezbednosti u vazduhoplovstvu.

Po završetku studijskog programa studenti stiču zvanje: Master inženjer saobraćaja, za bezbednost u vazduhoplovstvu.