FPSV Osnovne akademske studije Poslovna ekonomija

Program osnovnih akademskih studija – Poslovna ekonomija, utemeljen na dosadašnjim tokovima razvoja ekonomske nauke i struke u domaćim i međunarodnim okvirima, predstavlja odgovor na dinamične promene u poslovnom okruženju – potrebe za novim komeptencijama, znanjima i veštinama. Program studentima pruža mogućnost sticanja teorijskih znanja i veština koja su aplikativna u poslovnoj praksi kako domaćih, tako i stranih preduzeća.

Svrha programa osnovnih akademskih studija – Poslovna ekonomija je osposobljavanje studenata za samostalan rad u prepoznatljivim i jasnim profesijama i zanimanjima u oblasti ekonomske struke. Programom se osposobljavaju studenti za izvršavanje konkretnih radnih zadataka u svim poslovnim funkcijama – finansijama, računovodstvu, planu i analizi, nabavci, prodaji, marketingu, logistici i drugim funkcijama.

Pored osposobljavanja studenata za rad u raznim profesijama i zanimanjima ekonomske struke, savremeno poslovno okruženje nameće ekonomistima neophodnost poznavanja i drugih oblasti kao što su informatika i informacioni sistemi, pravo, matematika, statistika, strani jezik, kao i sociološke nauke. Ova znanja olakšavaju savladavanje kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja i analize podataka za potrebe donošenja odluka kojim se rešavaju operativni i taktički problemi i identifikuju njihove posledice na poslovanje preduzeća.

Četiri godine – osam semestara – 240 ESPB
Stečeno zvanje: diplomirani ekonomista.

PredmetESPB
Ekonomija9
Matematika8
Informatika9
Poslovni engleski jezik 1a4
Statistika
9
Marketing 9
Uvod u biznis
8
Poslovni engleski jezik 1b4
PredmetESPB
Poslovno pravo7
Računovodstvo8
Osnovi međunarodnog poslovanja6
Poslovni engleski jezik 2a3
IZBORNI BLOK 1 (bira se jedan od dva ponuđena predmeta)
-Međunarodni marketing
-Menadžment operacija

7
Osnovi finansija
8
Poslovni engleski jezik 2b
5
Osnovi upravljanja ljudskim resursima
8
Sociologija8
PredmetESPB
Analiza poslovanja9
Organizaciono ponašanje9
Berze i finansijska tržišta 7
IZBORNI BLOK 2 (bira se jedan od dva ponuđena predmeta)
-Logistika
-Upravljanje rizicima
9
Finansijski menadžment 9
Osnovi elektronskog poslovanja 8
ZBORNI BLOK 3 (bira se jedan od dva ponuđena predmeta)
-Osnovi tehnološkog menadžmenta
-Poslovni informacioni sistemi
9
PredmetESPB
Uvod u strategijski menadžment8
IZBORNI BLOK 4 (biraju se dva od četiri ponuđena predmeta)
-Upravljanje istraživanjem i razvojem preduzeća
-Ekonomija prirodnih resursa
-Informacioni sistemi menadžmenta
-Operaciona istaživanja

7
Bankarstvo7
IZBORNI BLOK 5 (biraju se dva od četiri predmeta)
-Poslovna etika
-Interkulturni menadžment

6
-Prodaja osiguranja
-Pravo Evropske unije
7
Završni diplomski rad10