FPEV Master studije

Master program Geoekonomske i regionalne studije ima težište na izučavanju makroekonomskih aspekata savremenih međunarodnih ekonomskih odnosa. Program omogućava da se steknu specifične stručne kompetencije u oblasti ekonomije izabranog regiona – Evropske unije, Severne i Latinske Amerike, Rusije i Azije, Bliskog istoka i Severne Afrike.

Master program Bankarstvo i finansije ima za cilj orazovanje i osposobljavanje studenata u oblasti finansija i bankarstva. Program omogućava sticanje znanja i razumevanja teorija i modela savremenih finansija i bankarstva kao i ličnog usavršavanja u oblasti finansija i bankarstva, kako u cilji daljeg napredovanja na doktorskim i ostalim visokostručnim studijskim programima, tako u cilju naučnoistaživačkog rada. Studije traju godinu dana i nose 60 ESPB.