FPEV Osnovne akademske studije Međunarodna poslovna ekonomija

Studijski program Međunarodna poslovna ekonomija je oblik visokog obrazovanja koji nudi primenljiva ekonomska znanja i veštine u praksi međunarodnih i domaćih preduzeća. Program predstavlja odgovor na dinamične promene u međunarodnom poslovnom okruženju, na potrebe za novim kompetencijama, znanjima, ali i veštinama koja se od ekonomista očekuju od strane preduzeća, privrede i državnih institucija. Program je zasnovan na dosadašnjim tokovima razvoja ekonomske nauke i struke kako u međunarodnim tako i domaćim okvirima. Kao takav, doprinosi daljem razvoju ekonomske nauke i struke i jačanju veze obrazovanja i privrede, nauke i prakse između Republike Srbije i ostalih zemalja sveta.

Program ima za misiju da odgovori na rastuće izazove globalizacije i finansijske integracije. Ekonomija Srbije iz dana u dan sve više postaje deo globalne ekonomije, kako sa stanovišta međunarodne trgovine, tako i sa stanovišta međunarodnih poslovnih odnosa. Na mikro i makro nivou, u sektoru privrede i međunarodnim organizacijama, potrebni su ljudski resursi koji će na adekvatan način moći da odgovore na nove izazove međunarodne ekonomije i poslovanja.

Ciljevi studijskog programa omogućavaju da se kroz kvalitetan naučno-obrazovni proces i uz kvalitetan i kompetentan naučno-nastavni kadar pruže studentima osnovna i specifična znanja koja će im omogućiti da, nakon završenih osnovnih studija, ostvare svoje pojedinačne ciljeve i, istovremeno, otvore vrata za dalji proces naučnog i stručnog usavršavanja u skladu sa Bolonjskim procesom.

Stručni naziv: diplomirani ekonomista
Broj ESPB: 240

PredmetESPB
Mikroekonomija 10
Matematika7
Informatika9
Engleski jezik 1A 4
Statistika 7
Menadžment10
Engleski jezik 1B4
Marketing8
PredmetESPB
Poslovno pravo6
Računovodstvo
7
Osnovi međunarodnog poslovanja7
Engleski jezik 2A4
Izborni predmet 1. (bira se jedan od dva):
-Međunarodni marketing
-Menadžment operacija
7
Javne finansije9
Ekonomija regiona sveta 8
Monetarne finansije i bankarstvo
8
Engleski jezik 2B4
PredmetESPB
Analiza poslovanja9
Organizaciono ponašanj8
Berze i finansijska tržišta 8
Izborni predmet 2. (bira se jedan od dva):
-Ekonomija prirodnih resursa
-Interkulturni menadžment
8
Međunarodne ekonomske organizacije 9
Uvod u međunarodne odnose
9
Izborni predmet 3. (bira se jedan od dva):
-Osnovi tehnološkog menadžmenta
-Marketing logistika
9
PredmetESPB
Uvod u strategijski menadžment8
Upravljanje projektima i investicijama8
Izborni predmet 4. (bira se jedan od sedam):
-Strani jezik za ekonomiste 1A
Nemački, Italijanski, Francuski,
Španski, Ruski, Japanski, Kineski
7
Izborni predmet 5. (bira se jedan od dva):
-Poslovne komunikacije
-Odnosi s javnošću
7
Osnovi elektronskog poslovanja6
Strani jezik za ekonomiste 1B
7
Izborni predmet 6. (bira se jedan od dva):
-Poslovna etika
-Kultura menadžmenta u organizaciji
7
Završni diplomski rad10