GEF Međunarodna poslovna ekonomija

STUDIJSKI PROGRAM MEĐUNARODNE POSLOVNE EKONOMIJE
Izvodi se u Visokoškolskoj jedinici van sedišta GEF-a u Valjevu
(Fakultet za poslovnu ekonomiju)

 

Studijski program Međunarodna poslovna ekonomija nudi primenljiva ekonomska znanja i veštine u praksi međunarodnih i domaćih preduzeća. Program predstavlja odgovor na dinamične tokove promena u međunarodnom poslovnom okruženju, na potrebe za novim znanjima i kompetencijama, ali i veštinama koje se od ekonomiste očekuju od strane preduzeća, privrede i državnih institucija. Ovaj program je zasnovan na dosadašnjim tokovima razvoja ekonomske nauke i struke kako u međunarodnim tako i domaćim okvirima.
Kao takav, doprinosi daljem razvoju ekonomske nauke i struke, kao i jačanju veza između obrazovanja, nauke i prakse Republike Srbije i ostalih zemalja sveta. Na mikro i makro nivou, u sektoru privrede i međunarodnim organizacijama, potrebni su ljudski resursi koji će na adekvatan način moći da odgovore na nove izazove međunarodne ekonomije i poslovanja u eri globalizacije.

Studije traju četiri godine i nose 240 ESPB poena.
Po završetku studija stiče se zvanje : Diplomirani ekonomista

Napomena: S obzirom na razgranatu međunarodnu saradnju, GEF pruža mogućnost nastavka studija na master i doktorskim programima u zemlji i inostranstvu.

PredmetESPB
Mikroekonomija 10
Matematika
7
Informatika
9
Engleski jezik 1A
4
Statistika
7
Marketing
9
Menadžment
10
Engleski jezik 1B4
PredmetESPB
Poslovno pravo 6
6
Računovodstvo 7
Osnovi međunarodnog poslovanja 7
Engleski jezik 2A
4
Izborni predmet 1 (bira se jedan od dva)
- Međunarodni marketing
- Menadžment operacija
7
Javne finansije
9
Ekonomija regiona sveta
8
Monetarne finansije i bankarstvo
8
Engleski jezik 2B4
PredmetESPB
Analiza poslovanja9
Organizaciono ponašanje
8
Berze i finansijska tržišta 8
Izborni predmet 2 (bira se jedan od dva)
- Ekonomija prirodnih resursa
- Interkulturni menadžment
8
Međunarodne ekonomske organizacije 9
Uvod u međunarodne odnose
9
Izborni predmet 3 (bira se jedan od dva)
- Osnovi tehnološkog menadžmenta
- Marketing logistika
9
PredmetESPB
Uvod u strategijski menadžment 8
Upravljanje projektima i investicijama8
Izborni predmet 4 (bira se jedan od sedam)
Strani jezik za ekonomiste 1A
nemački, italijanski, španski, francuski, ruski, japanski i kineski jezik
7
Izborni predmet 5 (bira se jedan od dva)
- Poslovne komunikacije
- Odnosi s javnošću
7
Osnovi elektronskog poslovanja6
Izborni predmet 6 (bira se jedan od sedam)
Strani jezik za ekonomiste 1B
nemački, italijanski, španski, francuski, ruski, japanski i kineski jezik
7
Izborni predmet 7 (bira se jedan od dva)
- Poslovna etika
- Kultura menadžmenta u organizaciji
7
Završni diplomski rad10