ГОДИШЊАК ФАКУЛТЕТА

КОМУНИКАЦИЈЕ, МЕДИЈИ, КУЛТУРА

Годишњак Факултета за културу и медије

УДК 316.77

ISSN 2560-3205

(претходно, до 2015. одине,  ISSN 1821-0171)

COBISS.SR-ID 228378636

Категорија М53

(http://www.mpn.gov.rs/casopisi/)