FMZ Master akademske studije

Struktura i sadržaj Master akademskih studija – ekonomija, su u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije,  Standardima i Preporukama i dopunskim uputstvima za pripremu dokumentacije za akreditaciju.

Ciljevi studijskog programa: Osposobljavanje studenata za kritičku ocenu i primenu postojećih znanja u praksi, istraživanje i razvoj novih znanja iz oblasti ekonomskih nauka.

Ishod procesa učenja: Ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima iz oblasti ekonomije, na temelju savremenih naučnih i stručnih dostignuća, kao i osposobljenost za kritičku ocenu postojećih i razvoj novih znanja, primenom naučno zasnovanih i u praksi dokazanih metodologija i programa istraživanja.

Akademski naziv: Završetkom diplomskih akademskih studija menadžmenta stiče se akademski naziv: master ekonomista (skraćenica: Mast.  ekon.).

Uslovi za upis na studijski program: Uslov za  direktan upis Master akademskih studija Ekonomija jesu završene Osnovne akademske studije ekonomije sa najmanje 240 ESPB. Kandidati sa 240 ESPB u drugim nesrodnim naučnim oblastima imaju obavezu polaganja diferencijalnih ispita iz Ekonomije i Međunarodne ekonomije. Kandidati koji su završili Osnovne akademske studije iz oblasti Biznis i menadžment i ostvarili 240 ESPB imaju pravo upisa na master studijski program Ekonomija uz polaganje diferencijalnih ispita iz predmeta Međunarodna ekonomija.

Lista obaveznih i izbornih predmeta: Jednogodišnje master akademske  studije – ekonomija obuhvataju četiri obavezna predmeta teorijsko- metodološkog i naučnostručnog sadržaja i dva izborna predmeta stručnoaplika-tivnog sadržaja i završni – Master rad.

Izborni predmeti se biraju sa liste od šest ponuđenih predmeta.

Master rad predstavlja samostalni naučnoistraživački rad studenta, na temu po sopstvenom izboru shodno sklonostima i interesovanju, a uz saglasnost predmetnog nastavnika-mentora. Predmetni nastavnici i Nastavno-naučno veće rukovode se težnjom da pretežni deo tema master radova bude istraživačko-razvojnog karaktera i uvek, kada je moguće, budu u okviru projekata i studija koje se već realizuju na Fakultetu.

Način izvođenja studija i potrebno vreme: Master akademske studije ekonomije bi se izvodile putem predavanja, vežbi i seminarskih radova. Prevashodni cilj seminarskih radova je osposobljavanje studenata za korišćenje naučno-stručne literature, kritički osvrt na postojeća znanja i praksu, koncipiranje programa i realizacije istraživanja,  pisanje i saopštavanje rezultata istraživanja i izvođenje zaključaka.

Upravlјanje ekonomskim i privrednim razvojem 10
Inteligentni sistemi i poslovno odlučivanje 6
Marketing istraživanje 6
Ekonomija evropskih integracija 9
Izborni predmet 1 7
Izborni predmet 2 7
Međunarodne finansije i bankarstvo
Berzansko poslovanje
Organizaciono ponašanje
Planiranje i analiza troškova
Održivi razvoj i zelena ekonomija
Upravlјanje investicionim projektima
Master rad 15