PF Doktorske studije

Studijski program doktorskih akademskih studija „Pravo, javna
uprava i bezbednost“ traje tri godine – šest semestara. Studijski
program obuhvata dva obavezna i tri izborna predmeta iz
izbornog područja i uže naučne oblasti iz koje je predmet
doktorske disertacije, kao i samostalni naučnoistraživački rad
čiji je krajnji rezultat izrada i odbrana doktorske disertacije
kao originalnog naučnog dela kandidata.

Pravni fakultet je akreditovan za izvođenje doktorskih
akademskih studija od nadležnih prosvetnih institucija u
Republici Srbiji, kao i za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti
od strane nacionalnog saveta za nauku i tehnološki razvoj.

 

Obim studija: 180 ESPB.
Po završetku studijskog programa studenti stiču akademsko
zvanje: doktor nauka – pravne nauke.

IZBORNO PODRUČJE: PRAVO
Uža naučna oblast javnog prava
• Ustav: teorija i praksa
• Komparativni politički sistemi
• Savremeno upravno pravo
• Savremeno radno pravo
Uža naučna oblast krivičnog prava
• Ustav: teorija i praksa
• Savremeno krivično pravo
• Kriminologija sa penologijom i viktimologijom
• Međunarodno krivično pravo
Uža naučna oblast građanskog prava
• Ustav: teorija i praksa
• Savremeno građansko pravo
• Savremeno poslovno pravo
• Pravo intelektualne svojine

 

 

 

Uža naučna oblast međunarodnog prava
• Aktuelni problemi međunarodnog prava
• Međunarodni odnosi i spoljna politika
• Diplomatsko konzularno pravo
• Međunarodno krivično pravo
IZBORNO PODRUČJE: JAVNA UPRAVA
• Sistemi organizacije vlasti
• Komparativni sistemi javne uprave
• Komparativne javne politike
• Strategijski menadžment u javnom sektoru
• Međunarodne finansijske organizacije
IZBORNO PODRUČJE: BEZBEDNOST
• Aktuelni problemi međunarodnog prava
• Savremene teorije bezbednosti
• Komparativne javne (bezbednosne) politike
• Međunarodno krivično pravo
• Kriminologija sa penologijom i viktimologijom

PredmetESPB
Metodi NIR-a14
Izrada idejne skice projekta istraživanja 10
Teorija države i prava 14
Seminarski rad 1 8
Priprema i odbrana projekta doktorske disertacij14
PredmetESPB
Biraju se 3 izborna predmeta
-Izborni predmet 1
-Izborni predmet 2
-Izborni predmet 3
12
Naučni članak 1 8
Naučni članak 2 8
Naučni skup 1 8
PredmetESPB
Naučni skup 2

8
Izrada doktorske disertacije sa referisanjem o napretku istraživanja12
Doktorska disertacija40