PROF. DR NENAD KAPOR NOVI ČELNIK FAKULTETA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO

Odlukom Saveta Megatrend univerziteta, za dekana našeg Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo imenovan je prof. dr Nenad Kapor, dosadašnji profesor mašinske grupe predmeta.

Kolega Kapor diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za vojno mašinstvo, smer raketno naoružanje. Na istom fakultetu završio je postdiplomske studije, a doktorat nauka stekao je odbranivši disertaciju o algoritmima ocene parametara efikasnosti naoružanja za intervidovske podrške KOV-u.

Objavio je niz naučnih i stručnih radova iz oblasti raketnih i vazduhoplovnih tehnologija, sistematskog projektovanja specijalnih komponenata podsistema i sistema PVO, razrade i razvoja posebnih namenskih tehnologija i proizvoda, kao i oblasti istraživanja i primenekomponenata i sistema NVO. Naučni je saradnik Mašinskog fakulteta u Beogradu i gostijući profesor na više fakulteta u regionu.

Autor je više od stotinu naučnih i stručnih radova i učesnik prestižnih domaćih i međunarodnih naučnih skupova.