SPORAZUM O NAUČNOJ SARADNJI S UNIVERZITETOM „ADRIJATIK“

 

Na samom kraju tekuće godine, Megatrend univerzitet sklopio je sporazum o nastavno-naučnoj i poslovno-tehnčikoj saradnji s Univerzitetom „Adrijatik“ u Baru (Crna Gora).

Aktom koji su potpisali prof. dr Miodrag Jevtić, zamenik rektora Megatrenda, i prof. dr Stevo Nikić, rektor „Adrijatika“, predvidjena je saradnja dveju ustanova u ostvarivanju zajedničkih studijskih programa, zatim organizovanje naučnih skupova, zajedničko učešće u projektima, razmena stručne literature i razmena kadrova.

Univerzitet „Adrijatik“ ima u svom okrilju sedam fakulteta: Pomorski fakultet (Bar), Fakultet za poslovnu ekonomiju (Bar), Fakultet za biznis i turizam (Budva), Fakultet za medjunarodne poslovne studije (Tivat), Fakultet za mendžment (Herceg Novi), Fakultet za medjunarodne poslovne studije (Ulcinj) i Fakultet za saobraćaj, komunikaciju i logistiku (Budva).

Sporazum o saradnji potpisan je na period od pet godina.