Prof. dr Alisa Mari

 

Alisa Marić rođena je 1970.godine u Njujorku (SAD) . Osnovnu školu pohađala je u Denveru (Kolorado) i Beogradu. Diplomirala je (1996.) i magistrirala (2001.) na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Doktorirala je (2004.) na Fakultetu za menadžment BK Univerziteta u Beogradu. U zvanje asistenta na istom fakuletu birana je 2001.godine, za docenta 2005.godine i za vanrednog profesora 2008.godine.