FMZ Osnovne akademske studije ekonomije

Struktura i sadržaj osnovnih akademskih studija menadžmenta su u skla-du sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije,  Standardima i Preporu-kama i dopunskim uputstvima za pripremu dokumentacije za akreditaciju.

Ciljevi studijskog programa: Cilj studijskog programa je obrazovanje ekonomskih stručnjaka čije će kompetencije biti opšteg karaktera, sa širokim i svestranim uvidom u akademska znanja i praktične poslove u okviru ekonomije i poslovnog upravljanja. Funkcionalno gledano, cilj studijskog programa jeste da studentima ponudi bazična znanja, koncepcije, strategije i veštine savremenog istraživanja, kreiranja, planiranja, ostvarivanja, praćenja i kontrole ekonomskih i poslovnih fenomena i problema, kako na biheviorističkoj, tako i na jakoj i pouzdanoj kvantitativno – statističkoj osnovi. Ovaj generalni cilj i orijentacija programa bi se postepeno i hijerarhijski ostvarivali, u zavisnosti od izbornih predmeta i nivoa obrazovanja studenata. S druge strane, cilj programa je da studentima pruži neophodne kompetencije za obavljanje ekonomskih i analitičkih poslova u kompanijama, profitnim i neprofitnim organizacijama, kao i u državnim organima i institucijama, kako u domaćim, tako i u međunarodnim okvirima.

Ishod procesa učenja: Ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima i veštinama iz oblasti ekonomije i biznisa, na temelju savremenih naučnih i stručnih dostignuća, kao i osposobljenost za samostalan stručni rad i  kritičku ocenu postojećih znanja.

Stručni naziv: Završetkom osnovnih akademskih studija – ekonomija stiče se stručni naziv: diplomirani ekonomista.

Uslovi za upis na studijski program: predviđeno je polaganje prijemnog ispita iz dva predmeta od ponuđenih četiri – informatika, matematika, preduzetništvo i ekonomika poslovanja

PredmetESPB
Menadžment10
Ekonomija 8
Matematika
10
Ekonomika poslovanja
9
Informacione tehnologije 8
Poslovni engleski jezik 17
Izborni predmet
-Sociologija poslovanja
-Finansiranje investicija
8
PredmetESPB
Upravlјanje prirodnim resursima8
Marketing menadžment8
Menadžment lјudskih resursa 8
Poslovni engleski jezik 2 7
Finansijsko računovodstvo10
Poslovna statistika9
Izborni predmet
-Poslovno pravo
-Upravlјanje proizvodnjom
10
PredmetESPB
Nacionalna ekonomija7
Finansijska tržišta i institucije 8
Međunarodna ekonomija 8
Strategijski menadžment9
Ekonomija spolјne trgovine10
Poslovni engleski jezik 38
Izborni predmet
-Korporativne finansije
-Strategije tržišnog komuniciranja
-Upravlјanje projektima
10
PredmetESPB
Uvod u digitalnu ekonomiju6
Ekonomika tranzicije 6
Poslovni engleski jezik 4 8
Operaciona istraživanja 6
Monetarna ekonomija6
Bankarski menadžment8
Izborni predmet
-Međunarodno bankarstvo
-Ekonomika industrije
-Međunarodni ekonomski odnosi
7
Diplomski rad 13