dr Rakić Mira

 

Uža naučna oblast: Marketing
Univerzitet „Megatrend”
Bulevar Maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd www.naisbitt.edu.rs
CV http://fps.naisbitt.edu.rs/wp-content/uploads/2017/08/Mira-Rakic-biografija.pdf
Radovi http://fps.naisbitt.edu.rs/wp-content/uploads/2017/08/Spisak-radova-Mira-Rakic.pdf
E-mail: rakic.mira@gmail.com mrakic@naisbitt.edu.rs
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4937-7645
ResearcherID M-7117-2015
Scopus Author ID 56658437300
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mira-rakic-0544ba1b/
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Mira_Rakic

Podaci o obrazovanju – datumi, institucija/e i nazivi teza
• Doktor ekonomskih nauka – doktorsku disertaciju pod nazivom ”Finansijska i
nefinansijska kontrola marketing aktivnosti preduzeća” odbranila je na Fakultetu
za poslovne studije u Beogradu, 27.12.2005. godine.
• Magistar ekonomskih nauka – poslediplomske studije završila na Fakultetu za
poslovne studije u Beogradu. Magistarsku tezu pod nazivom ”Marketing u
finansijskim organizacijama” odbranila je 29.03.2004. godine.
• Diplomirani ekonomista – diplomirala je na smeru Marketing na Ekonomskom
fakultetu u Beogradu.
Podaci o učešću na istraživačkim projektima
• Član projektnog tima; Projekat: “Nacionalna strategija priliva stranog kapitala u
cilju reintegracije Srbije u svetske ekonomske tokove”, koji u periodu 2011-2014.
godine finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije; Ev.
broj projekta 179032. Fakultet za poslovne studije, Megatrend univerzitet.
• Član projektnog tima; Projekat: „Priprema petogodišnjeg strateško-poslovnog i
godišnjeg poslovnog plana Republičkog geodetskog zavoda“; naručilac:
Republički geodetski zavod, tj. Ministarstvo životne sredine i prostornog
planiranja; Izvršilac: projektni tim Megatrend univerziteta, 2009. godine.
Podaci o profesionalnim aktivnostima/radnom iskustvu
Fakultet za poslovne studije u Beogradu, od 2004. godine.
Predmeti na kojima izvodi nastavu na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu:
• Osnovne akademske studije: Marketing; Ponašanje potrošača; Digitalni marketing
• Master akademske poslovne studije: Strategijski marketing
• Doktorske studije: Upravljanje marketingom