Geoekonomske i regionalne studije – Master program
Geoekonomske i regionalne studije (Sektor Evropske unije, Sektor
Severne i Latinske Amerike, Sektor za Rusiju i Aziju) ima težište na
izučavanju makroekonomskih aspekata savremenih međunarodnih
ekonomskih odnosa, pri čemu se uvažavaju međunarodni položaj,
geopolitičke, istorijske i socijalne karakteristike pojedinih regiona
sveta i nacionalnih privreda.
Program omogućava da se steknu specifične stručne kompetencije
u oblasti ekonomije izabranog regiona – Evropske unije, Severne i
Latinske Amerike, Rusije i Azije.
Takođe, student se osposobljava za naučni rad u oblasti
geoekonomije i regionalnih studija, analizu međuzavisnosti
nacionalnih privreda i regiona u savremenim globalizovanim
međunarodnim odnosima u svetu.
Master studije traju godinu dana, tj. dva semestra i nose 60 ESPB.
Završetkom studija stiče se zvanje (akademski naziv): master
ekonomista, sa specijalizacijom za određeni region što će biti
naznačeno u dodatku diplome.