Home Fakulteti

Fakultet za civilno vazduhoplovstvo

Fakultet za civilno vazduhoplovstvo

 

Fakultet za civilno vazduhoplovstvo je jedinstvena visokoobrazovna institucija ovog profila u našoj zemlji, čije osnivanje je određeno potrebom akademskog obrazovanja sadašnjih i budućih diplomiranih inženjera saobraćaja, menadžera u vazduhoplovstvu i menadžera bezbednosti u vazduhoplovstvu.

 

Osnovni ciljevi Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo:

Permanentno unapređivanje obrazovnog i naučno-istraživačkog procesa; Uvođenje i ostvarenje studijskih programa koji su prilagođeni novim dostignućima u nauci i obrazovnom procesu u Evropi i svetu; Obezbeđivanje neophodnih resursnih mogućnosti potrebnih za kvalitativnu realizaciju obrazovne i naučno-istraživačke delatnosti u oblasti aeronautike, menadžmenta u vazduhoplovstvu i menadžmenta bezbednosti u vazduhoplovstvu; Prenošenje znanja koje će studentima omogućiti efikasno i efektivno uključivanje u poslovne, stručne i naučne tokove; Saradnja sa obrazovnim i naučnim institucijama kao i poslovnim kompanijama u zemlji i inostranstvu; Omogućavanje mobilnosti studenata u skladu sa osnovnim pretpostavkama Bolonjskog procesa; Kontinuirano unapređivanje sistema kvaliteta nastavnog i ukupnog obrazovnog procesa; Razvoj efikasnog informacionog sistema; Permanentna obuka nastavnog kadra sa svrhom ovladavanja novim metodama rada i podsticanje njihove kreativnost.

Već student?
Sve informacije o ispitima, kolokvijumima, rezultatima i sl. se nalaze na našem specijalizovanom studentskom portalu.

Zašto Fakultet za civilno vazduhoplovstvo?

Svrha studijskog programa Aeronautike je obrazovanje visokostručni h kadrova, diplomiranih inženjera saobraćaja u oblasti vazdušnog saobraćaja, akademski i profesionalno kompetentnih za rad u komercijalnoj avijaciji (prevoz putnika i robe), za rad u opštoj avijaciji koji uključuje sopstveni prevoz, sportsko letenje, pružanje usluga iz vazduha kao što je zaprašivanje, foto-snimanje, geodezija, patroliranje, traganje i spašavanje, sanitetski prevoz, oglašavanje i slično, za rad u preduzećima koja se bave uslugama prometa putnika ili tereta, terminalima, u organima uprave i drugim državnim organima, u javnim preduzećima, u inspekcijskim službama, obrazovnim institucijama… .

Na Fakultetu za civilno vazduhoplovstvo izvode se sledeći akreditovani studijski programi:

Osnovne akademske studije Aeronautika

Studijski program Aeronautike obrazuje visokostručne kadrove, inženjere saobraćaja u oblasti vazdušnog saobraćaja, akademski i profesionalno kompetentnih za rad u komercijalnoj avijaciji (prevoz putnika i robe), za rad u opštoj avijaciji koji uključuje sopstveni prevoz, sportsko letenje, pružanje usluga iz vazduha kao što je zaprašivanje, foto-snimanje, geodezija, patroliranje, traganje i spašavanje, sanitetski prevoz, oglašavanje i slično, za rad u preduzećima koja se bave uslugama prometa putnika ili tereta, terminalima, u organima uprave i drugim državnim organima, u javnim preduzećima, u  inspekcijskim službama, obrazovnim institucijama…

Završetkom osnovnih studija, stiče zvanje : diplomirani inženjer saobraćaja

Master akademske studije Menadžment u vazduhoplovstvu

Svrha studijskog programa master akademskih studija Menadžment u vazduhoplovstvu je obrazovanje visokostručnih kadrova, master menadžera u oblasti vazduhoplovstva osposobljenih za primenu savremenih koncepata upravljanja, metoda i sredstava na izazove vazduhoplovne industrije i biznisa u vazduhoplovstvu uopšte.

 

Po završetku studijskog programa studenti stiču zvanje: Master menadžer

Master akademske studije Menadžment bezbednosti u vazduhoplovstvu

Studijski program Bezbednost u vazduhoplovstvuomogućava studentima da obavljaju poslove iz oblasti bezbednosti u vazduhoplovstvu, bezbednosti aerodroma i vazdušne plovidbe, analize vazduhoplovne bezbednosti, istrage udesa i izveštavanje o incidentu, ljudskih potencijala u vazduhoplovstvu i planiranja u vanrednim situacijama, kao i angažovanje na polju naučnoistraživačkog rada iz oblasti bezbednosti u vazduhoplovstvu.

Po završetku studijskog programa studenti stiču zvanje: Master inženjer saobraćaja, za bezbednost u vazduhoplovstvu.

Predupis za generaciju 2018/19 je OTVOREN!

Prijavi se već danas i obezbedi čak 20% popusta.

Akcija traje samo do 20.jula za ograničen broj mesta.